Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.11.2020 määrus number 32 [RT IV, 11.11.2020, 27]
Jõustumine:14.11.2020
Rakendamise kuupäev:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivus:14.11.2020 - ... [RT IV, 11.11.2020, 27]

MÄÄRUS

04.11.2020 nr 32

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1. Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1735 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1955 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2100 eurot.”;

2) paragrahvi 43 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1945 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2100 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2480 eurot.”;

3) paragrahvi 44 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1955 eurot kuus.

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.”;

§ 2. Määrust rakendatakse alates 1. oktoobrist 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär