Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2020 otsus number 98
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2020 - ...

OTSUS

15.10.2020 nr 98

 

Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Vana-Umboja tn 3 ühisomanike A. ja L. Hõimu (Hõim) 17. augustil 2017 esitatud avaldusest ning arvestades otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud otsuse lisas 2 esitatud põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k „Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Tiskre tee 23, Räime tn 19, Räime tn 19a ja Räime tn 22 kinnistute osas Haabersti linnaosas“ (edaspidi ka detailplaneering) on määratud Vana-Umboja tn 3 kinnistule (detailplaneeringu positsioon 21) ehitusõigus kuni 2-korruselise 200 m² suuruse hoonealuse pinnaga ja 350 m² suuruse suletud brutopinnaga eluhoone rajamiseks. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on krundi hoonestustihedus 0,28. Ühisomanikud esitasid taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Vana-Umboja tn 3 kinnistu osas, sooviga suurendada Vana-Umboja tn 3 kinnistu ehitusõigust kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 40 kehtestatud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb 1251 m2 suurune Vana-Umboja tn 3 kinnistu pereelamute alale, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Üldplaneeringuga on määratud kinnistute hoonestustiheduseks 0,3;

- pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik edasistes menetlustes kaaluda Vana-Umboja tn 3 kinnistul ehitusõiguse mahu suurendamist, võrreldes kehtetuks tunnistatavas detailplaneeringus määratuga. Ehitusõiguse mahu suurendamine peab olema kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vana-Umboja tn 3 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidav.

 

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1061-k osaliselt kehtestatud Tiskre tee 23, 25, 27 ja 29b kruntide ning lähiala detailplaneering Vana-Umboja tn 3 kinnistu osas. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava osa piiride skeem on esitatud otsuse lisas 1.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel;

2.2 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest Vana-Umboja tn 3, Vana-Umboja tn 4, Vana Umboja tn 5, Vana-Umboja tn 7, Vana-Umboja tn 9, Vana-Umboja tn 11, Räime tn 21, Räime tn 23 ja Räime tn 25 ning Räime tn 34 kinnistute omanikke.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2