Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2020 otsus number 97
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2020 - ...

OTSUS

15.10.2020 nr 97

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 1 ja lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 ja tulenevalt Akadeemia tee 30 kinnistu hoonestusõiguse omaniku Astlanda Arendus OÜ esindaja Tarmo Lehtmets 26. mail 2020 esitatud taotlusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud otsuse lisas 1 esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestati Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneering koostati Mustamäe linnaosas asuvale 1,02 ha suurusele alale eesmärgiga muuta Akadeemia tee 30 kinnistu sihtotstarve kuni 10% äri- ja vähemalt 90% ühiskondlike ehitiste maaks ning määrata ehitusõigus spordi- ja vabaajakeskuse (sh avalik ujula ja linnasaun) ehitamiseks. Detailplaneering on ellu viidud ning hoone on rajatud. Akadeemia tee 30 kinnistu hoonestusõiguse omaniku esindaja on esitanud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna soovib hoone ehitisealuse pinna suurendamist kavandamaks pere saunakeskusesse liutorud, et pakkuda sihtrühmale mitmekesisemaid vabaaja veetmise võimalusi;

- Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 230 kehtestatud Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb Akadeemia tee 30 kinnistu I mikrorajooni üldkasutatavate ehitiste maale. Üldkasutatavate ehitiste juhtotstarbega alale võib kavandada haiglaid, polikliinikuid, koole, kõrgkoole, lasteasutusi, spordi- ja vabaaja ehitisi ning maakasutuspiirangute määramisel tuleb tagada hoonete ümber heakorrastatud haljasalade rajamine ja olemasolevate parkide säilimine. Omaniku soov hoonet laiendada on kooskõlas kehtiva Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga;

- pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on võimalik Akadeemia tee 30 kinnistu hoonestusõiguse omanikul edasise menetluse käigus taotleda ehitusluba spordi- ja vabaajakeskuse laiendamiseks.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. veebruari 2016 korraldusega nr 230-k kehtestatud Akadeemia tee 30 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teavitada detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest Tallinna Linnavaraametit ja Akadeemia tee 30 kinnistu hoonestusõiguse omanikku.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

Lisa 1
Lisa 2