Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2020 otsus number 96
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2020 - ...

OTSUS

15.10.2020 nr 96

 

A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 10 lg 6¹ p 8 ja § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 34 ja § 43 p 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning arvestades nii otsusele lisatud (otsuse lisa) kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas, Maakri asumis, A. Lauteri tänava, Kuke tänava, Lennuki tänava ja Maakri tänava vahelises kvartalis. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on kesklinna segahoonestusala. Alale võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus määratud juhtotstarbega ja kesklinna tihendamise põhimõttega;

- Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ järgi jääb planeeritud ala Maakri kõrghoonete piirkonna (1. piirkond) 4. kvartalisse, mille suurim lubatud hoonestustihedus on 2,7 ning hoonete kõrgus merepinnast tohib olla kuni 130 meetrit. Piirkonda võib rajada monofunktsionaalseid ärihooneid ja multifunktsionaalseid hooneid, mille brutopinnast enamiku moodustavad mitteeluruumid (büroo-, teenindus- või kaubandusruumid) kui ka multifunktsionaalseid hooneid, mille brutopinnast enamiku moodustavad eluruumid. Detailplaneering on kooskõlas teemaplaneeringuga;

- A. Lauteri tn 3 krundil olev 4-korruseline koolihoone on ette nähtud rekonstrueerida. Krundil olevale koolihoonele on kavandatud kuni 30 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega õppe-, äri- ja eluruumidega juurdeehitis või täiendav hoone, et parandada ülikooli õppe-, teadustöö ja olmetingimusi ning suurendada ülikooli võimalusi rahvusvahelises konkurentsis püsimiseks. Kavandatud hoone on planeeritud erineva korruselisusega hooneosadest koosnevana. Liigendus mahendab olemasolevate hoonete ja kavandatud hoone vahelist kontrasti;

- uushoonestus on planeeritud Lennuki tänava poole, krundil asuva parkla asemele. Lennuki tänava poolne hoonestusala piir on määratud Lennuki tn 14 ja Lennuki tn 16 hoonete järgi, mis loob korrastatud tänavaruumi ja parandab avaliku ruumi kvaliteeti. Korrastatud linnaruum on avalik hüve. Kuke tänava poolne hoonestusala piir on määratud olemasoleva koolihoone järgi. Kuni 30-korruselise hooneosa hoonestusala on kavandatud Tornimäe tänava pikenduse sihile, tähistades nii perspektiivset ja olulist kergliiklejate kulgemise suunda;

- detailplaneeringus on määratud olulisemad arhitektuurinõuded piirkonda sobiva hoone kavandamiseks;

- uue nüüdisaegse arhitektuuriga hoone planeerimine korrastab ja väärtustab linnaruumi, mitmekesistab piirkonna funktsionaalsust ning tagab ümbruskonna elanikele suurema turvatunde;

- polüfunktsionaalse keskkonna loomine, kus krundile on planeeritud nii elu- kui äri- ja ühiskondlikud ruumid, on turvalisuse aspektist väga oluline, sest nii on tagatud inimeste kohalolek ja kontroll avaliku ruumi üle ööpäevaringselt;

- detailplaneeringus kavandatu elluviimisel on naaberhoonetes asuvates korterites ja A. Lauteri tn 1 // Rävala pst 7 lasteaia rühmaruumides tagatud Eesti standardi EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ kohane insolatsiooni kestus;

- sotsiaalse ja tehnilise taristu hea kättesaadavus võimaldab linnaruumi lihtsalt tihendada vastavalt säästva arengu põhimõtetele;

- jalakäijate turvalise liikumise tagamiseks on planeeritud alale kavandatud kõnniteed. Jalakäijate turvalisuse suurendamiseks eraldatakse Lennuki tänava ja Kuke tänava poolne kõnnitee sõiduteest haljasala ja puuderiviga;

- A. Lauteri tn 3 kinnistut läbiv ja Lennuki tänava poolne kergliiklustee (kõnnitee) on ette nähtud avalikuks kasutamiseks ning avaliku kasutamise tagamiseks on vastav leping sõlmitud;

- parkimine on lahendatud omal kinnistul ja autoliikluse hajutamiseks on hoone parklasse kavandatud kaks sisse- ja väljasõitu;

- piirkonna liikluskorralduse parandamiseks on ette nähtud korrastada Lennuki tänava maa-ala. Lennuki tänava rajatised on kavandatud ehitada ühe tänavapoole ulatuses (A. Lauteri tn 3 kinnistupoolne) ja planeeritud korraldada Lennuki tänava liiklus ühesuunalisena, kuni tänava vastasküljele rajatakse uued hooned. Lennuki tänava välja ehitamine planeeritud lahenduse alusel toimub avalikes huvides ja detailplaneeringu lahenduse elluviimisega kaasneb Lennuki tn 5a kinnistu avalikes huvides omandamise ning kokkulepete mittesaavutamisel sundvõõrandamise vajadus;

- keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohaselt on detailplaneeringus kavandatut võimalik ellu viia ilma, et see avaldaks olulist mõju keskkonnale;

- Keskkonnaamet on andnud heakskiidu A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 1,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud A. Lauteri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (edaspidi ka detailplaneering), K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14138. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta A. Lauteri tn 3 kinnistu piiri ja ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve 5-10% äri-, 40-60% elamu- ja 30-55% ühiskondlike ehitiste maaks, määrata ehitusõigus A. Lauteri tn 3 kinnistule sellel oleva 4-korruselise koolihoone rekonstrueerimiseks ja kuni 30 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega õppe-, äri- ja eluruumidega juurdeehitise või uue hoone ehitamiseks ning määrata A. Lauteri tn 3 kinnistu kasutamise tingimused ja liikluskorraldus planeeritud alale jääval Lennuki tänava lõigul.

2. Detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidu- ja kergliiklustee), üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja sademeveekanalisatsiooni ehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 4. detsembril 2018 sõlmitud halduslepingule nr TKA214.

3. Detailplaneeringukohase Lennuki tänava maa-ala laiendamise ja Lennuki tänava osalise renoveerimise kaasfinantseerimine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja detailplaneeringust huvitatud isiku vahel 27. augustil 2019 sõlmitud kaasfinantseerimise lepingule nr TKA261.

4. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isikud ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud punktis 2 ja/või punktis 3 nimetatud halduslepingutes määratud tähtajaks täitnud halduslepingutega planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

5. Tallinna   Linnaplaneerimise  Ametil  avaldada   otsus  ajalehes,  milles  Tallinna  linn  avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

 

Lisa