Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 15.10.2020 otsus number 95
Redaktsiooni kehtivus:15.10.2020 - ...

OTSUS

15.10.2020 nr 95

 

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt J. Poska tn 41 kinnistu ühisomaniku A. Sikkali 12. mai 2020 taotlusest ning arvestades otsuse lisas 1 toodud ning järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

 - J. Poska tn  41 elamu on tunnistatud kultuuriministri 13. mai 1997 määrusega nr 21 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ mälestiseks (Kultuurimälestiste registri nr 8484).  Hoone põhikonstruktsioonid on tugevasti amortiseerunud ja elamus ei elata.  Avalikes huvides on rekonstrueerida mälestiseks tunnistatud hoone võimalikult  aegsasti ja võtta taas elamuna kasutusele;

- Tallinna  Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestati L. Koidula  tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering (edaspidi  ka detailplaneering), milles on ette nähtud J. Poska tn 41 kinnistul asuv mälestiseks  tunnistatud põhihoone ja kelder rekonstrueerida;

- piirkonna Tallinna  Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane  maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala, mis on mõeldud põhiliselt  kahe- ja enamakorruselistele korterelamutele, kus võivad paikneda kõik  elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-, teenindusettevõtted,  garaa˛ikooperatiivid jm. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist J.  Poska tn 41 kinnistu osas säilib nimetatud kinnistu elamumaa sihtotstarve;

- kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 16.  aprilli 2009 otsusega nr 78 kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna  Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja  kasutamistingimuste määramine“ (edaspidi ka teemaplaneering) kohase Kadrioru miljööväärtusliku hoonestusala 10. ehituspiirkonda,  kus krundi hoonestustihedus võib olla kuni 1,0, krundi hoonestatus kuni 40%,  põhihoone korruselisus 2-3 korrust ning krundil võib asuda 1-2 põhihoonet.  Kadrioru miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva kinnistu haljastatud osa peab  moodustama vähemalt 30% ja kõrghaljastusega ala peab olema vähemalt 20%  krundi pinnast;

- ajaloolane A. Pantelejev on koostanud J.  Poska tn 41 hoone rekonstrueerimiseks 2015. aastal muinsuskaitse  eritingimused;

- teemaplaneeringu seletuskirja punkti 4.7.2  kohaselt määratakse mälestise kaitsetsoonis hoonestustingimused muinsuskaitselistes eritingimustes ja need võivad erineda teemaplaneeringus toodutest. Punktis  4.9.1 on märgitud, et kultuurimälestised  kuuluvad säilitamisele ja restaureerimisele vastavalt muinsuskaitseseadusele;

 - pärast L. Koidula tn 26 ja  28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist  J. Poska tn 41 kinnistu  osas on võimalik koostada kehtivate muinsuskaitse eritingimuste alusel J. Poska tn 41  kinnistul asuvate hoonete, st elamu ja hoovipoolse keldri,  rekonstrueerimisprojektid;

- detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine J. Poska  tn 41 kinnistu osas ei avalda mõju kehtima jääva detailplaneeringu osa osas  planeeritud lahendusele, kehtima jäävas osas on detailplaneeringus kavandatud  lahendus valdavalt ellu viidud;

- eeltoodust tulenevalt on otstarbekas detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine J. Poska 41 kinnistu osas.

1. Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2000 otsusega nr 34 kehtestatud L. Koidula tn 26 ja 28/30 ning J. Poska tn 39 ja 41 detailplaneering kehtetuks J. Poska tn 41 kinnistu osas. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala piiride skeem on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 teavitada J. Poska tn 41 kinnistu omanikke detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest;

2.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

 

 

Lisa 1
Lisa 2