Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2020 otsus number 92
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2020 - ...

OTSUS

01.10.2020 nr 92

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestatud Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

 

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Tala tn 13 ja 15 kinnistute omaniku 3. aprilli 2020 avaldusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanurari 2017 korraldusega nr 38-k kehtestati Peterburi tee 66-70, Betooni tn 4 ja 4b kinnistute detailplaneering Lasnamäe linnaosas (edaspidi ka detailplaneering). Detailplaneeringus määrati Tala tn 13 kinnistule (detailplaneeringus krunt positsioon 3) suurusega 3529 m² ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise ja kuni 14 m kõrguse äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks, suurimaks ehitisealuseks pinnaks määrati 1940 m² ja hoone suletud brutopinnaks 5820 m² ning Tala tn 15 kinnistule (detailplaneeringus krunt positsioon 7) suurusega 9918 m² määrati ehitusõigus kolme kuni 3-korruselise ja kuni 14 m kõrguse äri- ja/või tootmishoone ehitamiseks, suurimaks ehitisealuseks pinnaks määrati 5200 m² ja hoonete suletud brutopinnaks 15 600 m². Need detailplaneeringus määratud krundid on moodustatud ja kinnistatud, kuid muus osas ei ole lahendust asutud ellu viima. Kinnistute omanik esitas avalduse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks Tala tn 13 ja 15 kinnistute osas, sest soovib Tala tn 15 kinnistule kavandada hoonestust, mis ei ole kehtiva detailplaneeringuga kooskõlas, kuid vastab paremini kinnistu omaniku vajadustele. Samuti on vahepeal sõlmitud naaberkinnistu omanikuga kokkulepe kehtestatud detailplaneeringust erinevaks tehnovõrkude ja juurdepääsutee lahenduseks ning sellega seoses on võimalik kavandada krundile suurem hoonestusala;

- Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kohaselt on käsitletava ala juhtotstarve ettevõtlusala, kuhu on lubatud kavandada kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja büroohooned ning asutused, samuti vaba aja veetmise võimalusi pakkuvad ettevõtted. Avalduse esitaja soov kavandada alale büroopindadega ladu ja hooneid teenindav parkla on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga;

- detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tala tn 13 ja 15 kinnistute osas ei avalda mõju kehtima jäävale detailplaneeringu põhilahendusele. Tala tn 15 kinnistu kaudu on detailplaneeringus määratud juurdepääsuservituudi vajadusega ala Tala tn 13, Silde tn 5 ja Peterburi tee 66 kinnistutele ning Tala tn 13 kinnistu kaudu juurdepääsuservituudi vajadusega ala Peterburi tee 66 kinnistule. Detailplaneeringus näidatud liikluse ja tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline, seega ka detailplaneeringus määratud juurdepääs ja tehnovõrkude servituudi vajadusega alad. Kinnistuomanikud saavad servituudi lepingud omavahel sõlmida ka detailplaneeringu olemasoluta. Tala tn 13 ja 15 kinnistute osas loob võimaluse kaaluda kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga ja kehtivate õigusaktidega projekteerimistingimuste väljastamist.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna   Linnavalitsuse   1  jaanuari   2017   korraldusega   nr   38-k kehtestatud  Peterburi  tee  66-70,  Betooni  tn  4  ja  4b  kinnistute  detailplaneering Tala  tn  13  ja  15 kinnistute osas. Detailplaneeringu  osaliselt  kehtetuks tunnistatava  osa  piiride skeem  on esitatud otsuse lisas 2.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

2.1 avaldada  otsus  ajalehes,  milles  Tallinna  linn  avaldab  ametlikke  teadaandeid, väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel;

2.2 teavitada detailplaneeringu osalisest kehtetuks   tunnistamisest Betooni   tn   4,   Betooni tn 4b // Tala tn 17, Silde tn 5, Tala tn 11, 13 ja 15 kinnistute omanikke.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Terik
Esimees

Lisa 1
Lisa 2