Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2020 määrus number 16 [RT IV, 08.10.2020, 8]
Jõustumine:11.10.2020
Redaktsiooni kehtivus:11.10.2020 - ... [RT IV, 08.10.2020, 8]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  1. oktoober 2020 nr 16

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruses nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine, ajutine liikluse reguleerimine, sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes, Tallinna linna abitelefoni haldamine, elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine.“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) Tallinna linna abitelefoni haldamine;“;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) linnale kuuluvate rajatiste ebaseadusliku kaubandustegevuseks kasutamise üle järelevalve tegemine.“.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees