Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 määrus number 13 [RT IV, 29.09.2020, 1]
Jõustumine:02.10.2020
Rakendamise kuupäev:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:02.10.2020 - ... [RT IV, 29.09.2020, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn 17. september 2020 nr 13

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruses nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 31 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) lisaks lõige 31 punktides 1 ja 2 sätestatud hüvitisele makstakse koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajadusega lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel lapse hooldajale hüvitist, mis on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.“;

2) paragrahvi 2 lisatakse lõige 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Lisaks lõikes 31 sätestatud hüvitisele hüvitatakse toidukulu kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu, vastavalt Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäärale.“.

§ 2. Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kordtehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Toetuse saaja

Toetuse saaja on eralasteasutuse pidaja, kellele antakse toetust eralasteasutuse pidamiseks ja laste toidukulu katmiseks.“;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kaetakse lapse toidukulu eralasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu.“;

3) paragrahvi 10 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasutama toetust eralasteasutuse riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate tööjõukulu, õppevahendite kulu ja laste toidukulu katmiseks;“;

4) määrust täiendatakse §-ga 152  järgmises sõnastuses:

§ 152. Erivajadustega lapse õppemaksu tasumise toetus

(1) Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel eralasteasutuses käiva erivajadustega lapse vanematele makstakse õppemaksu tasumise toetust. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga. Kui vanem on tasunud õppemaksu väiksemas summas, toetatakse vanemat tema tasutud õppemaksu ulatuses. Toetust makstakse kord kuus.

(2) Toetuse saamiseks tuleb erivajadustega lapse vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Vanematel on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast koolieelse eralasteasutuse teenuse kasutamise kuud.“.

§ 3. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees