Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 73
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 73

Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

Planeerimisseaduse § 134, § 135 lg 1, § 142 lg 1 p 1 ja lg 2 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 otsusest nr 91 „Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas

1. Võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,96 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Sepa tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 18126. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta 10% äri- ja 90% tootmismaa sihtotstarbega Sepa tn 28 kinnistu sihtotstarve vähemalt 10% äri- ja kuni 90% elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni nelja kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määrati planeeringus üldised maakasutustingimused ning anti heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringust tulenev maakasutuse juhtotstarve tööstusettevõtete alast korruselamute alaks.

3. Avalikult kasutatava kõnnitee, rannapromenaadi, tänavavalgustuse ja üldkasutatava haljastuse rajamine ning rannaala heakorrastamine tagatakse vastavalt 19. detsembril 2019 sõlmitud lepingule nr TKA356.

4. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist Sepa tn 28 kinnisasja omanikuga kokkulepe Sepa tn 28 kinnistule planeeritud kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks Tallinna linna kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

6. Põhja-Tallinna Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast planeerimisseaduse § 127 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuid ja asutusi hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust.


7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees