Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 71
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 71

Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Planeerimisseaduse § 139 lg 1, § 140 lg 8 ja § 142 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Tartu maantee, Odra tänava, Lastekodu tänava ja Torupilli otsa vahelises kvartalis, Tartu maantee ääres. Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele ettevõtetele ja asutustele. Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga, edaspidi ka detailplaneering, muudetakse planeeritud ala Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Praeguseks on planeeritud ala lähialal kujunenud Tartu maantee äär kesklinnale iseloomulikuks mitmefunktsiooniliseks alaks. Kesklinna segahoonestusala juhtotstarbega alale on võimalik ehitada varieeruvama otstarbega hooneid, et Tartu maantee äär muutuks veel elavamaks ja jalakäijatele atraktiivsemaks.

Valglinnastumise vähendamiseks on otstarbekas kesklinna piirkonnas maakasutuse intensiivsust ja hoonestuse tihedust suurendada, samuti ehitada hooneid, milles on nii töö- kui ka elukohti. Tallinna üldplaneeringu muutmine detailplaneeringus tehtud ettepaneku kohaselt on eelpool kirjeldatud eesmärgiga kooskõlas;

- planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu Kõrghoonete paiknemine Tallinnas kohasele tihendatavale magistraaltänava äärsele alale Tartu maantee lõunaküljele Liivalaia tänava ja Masina tänava vahel.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ koostamisel seatud eesmärk on muuhulgas suurendada Tallinna kesklinna ja selle lähinaabruse maakasutusintensiivsust, et soodustada kesklinnast jalgsi käigu kaugusele alale ja hästi korraldatud ühissõidukite liiklusega kohtadesse elamute ehitamist ja elanike arvu suurenemist. Sellega piiratakse autoliikluse kasvu kesklinnas ja suurendatakse linnasüdame atraktiivsust. Teemaplaneeringu kohaselt on magistraaltänava äärse tihendatava ala lubatud suurim hoonestuskõrgus 24 meetrit (kõrgeima korruse põranda kõrgus maapinnast), kuid hoone üldine kõrgus võib olla maksimaalselt 28 meetrit. Selle piirkonna suurim hoonestustihedus võib olla 2,5.

Kavandatu vastab hoone kõrguse osas teemaplaneeringule. Tartu mnt 60 ja 60a kruntide kohta kokku kujunev hoonestustihedus teemaplaneeringus määratud meetodil arvutades on 2,33 kuni 7-korruselise hoone püstitamisel. Kuigi Tartu mnt 60a planeeritud hoonestustihedus on 3,88, siis siin tuleb arvestada, et Tartu mnt 60 kinnistule ei ole hooneid kavandatud ja krunt on ette nähtud määrata kogu ulatuses avalikult kasutatavaks.

Linnaehituslikult on põhjendatud kavandada hoonestatavale krundile lähiala kohta koostatud ja koostatavates detailplaneeringutes planeeritud hoonetega sarnase kõrgusega hoone, kuna eesmärk on kujundada Tartu maantee äärde ühtlane ja magistraaltänava äärde sobiva kõrgusega tänavasein;

- Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvasse Tartu maantee sihilisse vaatekoridori vanalinnale, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus, hoonet kavandatud ei ole;

- kavandatud hoone ehitamise järel jääb insolatsiooni kestus lähialale jäävates eluruumides Eesti standardi EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ vastavusse;

- Rahandusministeerium on tulenevalt planeerimisseaduse § 90 lõikest 2 andnud oma heakskiidu Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kesklinnas asuva 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühingu SIRKEL&MALL töö nr 77-10, milles on ettenähtud määrata Tartu mnt 60 kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 60a kinnistule kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

2. Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve piirkonna või linnaosakeskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele asutustele ja ettevõtetele, kesklinna segahoonestusalaks. Kesklinna segahoonestusalale võib ehitada kõiki hooneid v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

3. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

4. Detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidutee, kergliikluse ala ja pollaritega eraldusaare), haljastuse, tänavavalgustuse ja sademevee süsteemi ehitamine tagatakse vastavalt Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 8. novembril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA197. Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 22. aprillil 2020 sõlmitud halduslepingu nr TKA197 lisaga 2 on lepitud kokku Tartu mnt 60 kinnistul asuvate ehitiste lammutamisega seonduv.

5. Tallinna linnal on õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel sõlmitud korralduse punktis 4 nimetatud halduslepingus määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

6. Tulenevalt 22. aprillil 2020 sõlmitud halduslepingu nr TKA197 lisast 2, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima, on see käsitatav planeeringu elluviimisest loobumisena ning tulenevalt planeerimisseaduse § 140 lõikest 1 on Tallinna linnal õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.


8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020

otsuse nr 71

LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kesklinnas asuva 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneering, Osaühingu SIRKEL&MALL töö nr 77-10. Detailplaneering on koostatud eesmärgil määrata Tartu mnt 60 kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 60a kinnistule kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringuga muudetakse planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele asutustele ja ettevõtetele, kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid v.a. keskkonda saastavaid ettevõtteid.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Tartu maantee, Odra tänava, Lastekodu tänava ja Torupilli otsa vahelises kvartalis, Tartu maantee ääres. Tegemist on polüfunktsionaalse piirkonnaga. Kontaktvööndis paiknevad krundid on hoonestatud kuni 13-korruseliste hoonetega. Tartu maantee ääres on tegemist valdavalt kinnise hoonestusviisiga ja perimetraalse hoonestuslaadiga. Lastekodu tänava ääres on hoonestusviis vahelduv, hooned paiknevad valdavalt perimetraalselt, kuid osalt asuvad hooned tänavaäärsest krundipiirist kaugemal ning on ehitatud pigem vabaplaneeringu põhimõtetel. Piirkonnas on enamjaolt välja kujunenud kindel ehitusjoon.

Planeeritud maa-alale jäävad ärimaa sihtotstarbega Tartu mnt 60 ja Tartu mnt 60a kinnistud. Lisaks jääb planeeritud alale Tallinna linnale kuuluva transpordimaa sihtotstarbega Tartu maantee T12 kinnistu osa.

Tartu mnt 60 kinnistu omanik on Tallinna linn ja Tartu mnt 60a kinnistu omanik on TBL Tartu OÜ. Tartu mnt 60 kinnistul paiknevad 1-korruselised hooned. Hoone, millest osa asus Tartu mnt 60 kinnistul ja osa Tartu mnt 60a kinnistul, on praeguseks lammutatud. Tartu maantee T12 kinnistu osal asuvad tänavarajatised.

Juurdepääs Tartu mnt 60 kinnistule on Tartu maanteelt. Juurdepääs Tartu mnt 60a kinnistule on Tartu maanteelt läbi Tartu mnt 60 kinnistu.

Osa planeeritud maa-alast jääb Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohasesse Tallinna vanalinna muinsuskaitsealaga liituvasse Tartu maantee sihilisse vaatekoridori vanalinnale, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Vaatekoridori hoonet ei ole kavandatud.

Osa planeeritud alast jääb riigikaitselise objekti piiranguvööndisse.

Planeeritud ala jääb Tallinna linnapea 3. jaanuari 2017 käskkirjaga nr LSB-28/2 kinnitatud „Tallinna riskianalüüs 2016“ kohasesse AKTSIASELTSI TALLINNA VESI Järvevana tee 3 kinnistul asuva veepuhastusjaama kloorilao ohualale.

Planeeritud maa-ala kontaktvööndisse ulatub kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ lisa 1 punktiga 7 arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.-16. sajandist pärit asulakoha (Lastekodu, Masina, Juhkentali ja Odra tänavatega piirnev) kaitsevöönd.

2. Tallinna üldplaneering ja teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“

Planeeritud ala Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud eeskätt kaubandus-, teenindus- ja vabaaja harrastustega seonduvatele ettevõtetele ja asutustele.

Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus, edaspidi ka detailplaneering või planeering, on kavandatud Tartu mnt 60a kinnistule äriruumidega mitme korteriga elamu, millest valdava osa moodustaksid korterid. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritud ala Tallinna üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve kesklinna segahoonestusalaks, kuhu võib ehitada kõiki hooneid v.a. keskkonda saastavaid ettevõtteid.

Praeguseks on planeeritud ala lähialal kujunenud Tartu maantee äär kesklinnale iseloomulikuks mitmefunktsiooniliseks alaks. Kesklinna segahoonestusala juhtotstarbega alale on võimalik ehitada varieeruvama otstarbega hooneid, et Tartu maantee äär muutuks veel elavamaks ja jalakäijatele atraktiivsemaks.

Planeerimisseaduse § 142 lõike 1 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine; üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.

Antud juhul on planeeritud ala osa piirkonnast, mille üldplaneeringu kohast juhtotstarvet piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, on juba varem kehtestatud detailplaneeringutega muudetud. Mitmes detailplaneeringus juhtotstarbe muutmise koosmõju tõttu on tegemist juhtotstarbe ulatusliku muutmisega.

Tallinna linnaregioonis toimub intensiivne valglinnastumine, üldine linnaruum hõreneb. Inimesed kolivad linna tagamaale - suvilatesse, uuselamurajoonidesse, satelliitlinnadesse ja maamajadesse. Linnast välja, odavamale maale, kolivad ka teenindus-, äri- ja tootmisettevõtted. Valglinnastumisega seoses suureneb transpordivajadus, väheneb ühistranspordi efektiivsus ning iga ruutmeetri kasuliku pinna kohta hoonetes tuleb rajada pikemaid torustikke ja kaableid tänavatele. Valglinnastumise vähendamiseks on otstarbekas kesklinna piirkonnas maakasutuse intensiivsust ja hoonestuse tihedust suurendada, samuti ehitada hooneid, milles on nii töö- kui ka elukohti. Tallinna üldplaneeringu muutmine detailplaneeringu lahenduses tehtud ettepaneku kohaselt on eelpool kirjeldatud eesmärgiga kooskõlas.

Planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohasele tihendatavale magistraaltänava äärsele alale Tartu maantee lõunaküljele Liivalaia tänava ja Masina tänava vahel.

Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ koostamisel seatud eesmärk on samuti suurendada Tallinna kesklinna ja selle lähinaabruse maakasutusintensiivsust, et soodustada kesklinnast jalgsi käigu kaugusele alale ja hästi korraldatud ühistranspordiga kohtadesse elamute ehitamist ja elanike arvu suurenemist. Sellega piiratakse autoliikluse kasvu kesklinnas ja suurendatakse linnasüdame atraktiivsust. Teemaplaneeringu kohaselt on magistraaltänava äärse tihendatava ala lubatud suurim hoonestuskõrgus 24 meetrit (kõrgeima korruse põranda kõrgus maapinnast), kuid hoone üldine kõrgus võib olla maksimaalselt 28 meetrit. Selle piirkonna suurim hoonestustihedus võib olla 2,5. Kõrghaljastust peab olema vähemalt 10% krundi pinnast.

Kavandatu vastab hoone kõrguse ja maapinnale rajatava haljastuse osakaalu osas teemaplaneeringule. Tartu mnt 60 ja 60a kruntide kohta kokku kujunev hoonestustihedus on 2,33. Kuigi Tartu mnt 60a planeeritud hoonestustihedus on 3,88, siis siin tuleb arvestada, et Tartu mnt 60 kinnistule ei ole hooneid kavandatud ja krunt nähakse ette määrata kogu ulatuses avalikult kasutatavaks. Planeeritud ala hoonestustiheduse näitaja on teemaplaneeringuga kooskõlas.

Linnaehituslikult on põhjendatud kavandada hoonestatavale krundile lähiala kohta koostatud ja koostatavates detailplaneeringutes planeeritud hoonetega sarnase kõrgusega hoone, kuna eesmärk on kujundada Tartu maantee äärde ühtlane ja magistraaltänava äärde sobiva kõrgusega tänavasein.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala osa kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal. Detailplaneeringus on määratud Tartu maantee teemaa piir, mis ühtlasi on ka Tartu maantee äärse hoonestuse ehitusjoon. Täpsemat tänavaruumi kujundust selles detailplaneeringus ei määratud. Tartu mnt 60a ja Tartu mnt 67 kinnistu vaheline teemaa laius kehtiva detailplaneeringu alusel on 44 meetrit. Käesolevas lahenduses on ette nähtud jätta Tartu maantee teemaa laiuseks Tartu mnt 60a ja Tartu mnt 67 kinnistute vahel 44-44,5 meetrit (Torupilli otsa poolses kinnistu osas 0,5 meetrit rohkem kui kehtivas detailplaneeringus). Sarnaselt kehtiva detailplaneeringuga ei ole Tartu mnt 60 kinnistut ette nähtud hoonestada.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 8 sätestab, et uue detailplaneeringu kehtestamisega muutub sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks.

Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud „Tartu maantee detailplaneering lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osa osas.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Tartu mnt 60 ja Tartu mnt 60a kinnistu piire ei ole ette nähtud muuta.

Krundi positsioon 1 kavandatud sihtotstarve on vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa. Krundile on kavandatud kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu, mille suurim lubatud kõrgus maapinnast on 25 meetrit. Krundi haljastuse osakaal on 10% ning kavandatud on ka rekreatsiooniala.

Krundi positsioon 2 kavandatud sihtotstarve on transpordimaa. Krundile hooneid ei ole kavandatud. Krundil olevad hooned lammutatakse.

Juurdepääs krundile positsioon 1 on Tartu maanteelt läbi krundi positsioon 2. Juurdepääs krundile positsioon 2 on Tartu maanteelt.

Parkimiskohtade arv on määratud lähtudes Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavas aastateks 2006-2014“ toodud põhimõtetest. Arengukava punkti 4.1.3 alusel rakendatakse parkimisnormatiivi linnakeskuse alal suurima lubatud väärtusena. Planeeritud maa-ala asub linna keskuses. Krundile positsioon 1 on kavandatud lisaks äriruumidele kuni 16 korterit. Kavandatud hoone asub linna keskuses ja ühissõidukite liiklus piirkonnas on väga hea. Krundile positsioon 1 on kavandatud kuni 22 parkimiskohta, mis on mõeldud ristkasutusse. Krundile positsioon 1 kavandatud parkimiskohad on ette nähtud hoone maa-alustele korrustele.

Puittaimestiku haljastusliku hinnangu on planeeritud ala kohta koostanud dendroloog O. Abner. Dendroloogiline hinnang on tehtud vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määrusele nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“. Vastavalt hinnangule on planeeritud alal ülekaalus olnud ise alale levinud lehtpuude järelkasvu isendid. Krundil positsioon 1 on hinnatud puude rinnasläbimõõduks alla 8 cm. Kõik varem alal hinnatud puittaimed on likvideeritud. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ ei ole vaja raieks luba taotleda alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule.

OÜ FASSAADIPROJEKT on koostanud „Tartu mnt 62 elamu insolatsioonianalüüsi“. Insolatsiooni tingimusi on hinnatud vastavalt Eesti standardile EVS 894:2008 A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“, mille punkti 4.3.3 kohaselt tuleb planeeringute koostamisel hoonete orientatsioon valida selliselt, et oleks tagatud piisav insolatsioon päevas ajavahemikul 22. aprillist kuni 22. augustini. Insolatsiooni kestus eluruumides on piisav, kui 2,5 tunnine katkematu insolatsioon või 3 tunnine katkestustega insolatsioon on tagatud kuni 3 toaliste korterite puhul vähemalt ühes toas, nelja või enam tubade arvuga korterite puhul vähemalt kahes toas või kui 2 tunnine katkematu insolatsioon on tagatud 2- ja 3-toaliste korterite puhul vähemalt kahes toas ning 4 ja enama tubade arvuga korterite puhul kolmes toas. Tulenevalt koostatud insolatsioonianalüüsist säilib kõigis lähialale jäävates hoonetes asuvates korterites piisav insolatsiooni kestus.

Osaühing Rei Geotehnika on koostanud „Tartu mnt 56 hoone hüdrogeoloogilise hinnangu“. Tulenevalt koostatud hinnangust tuleks vee juurdevoolu ja/või veetaseme depressioonilehtri vähendamiseks ning lähikonna hoonete kaitseks rakendada veetõkestusmeetmeid, eeskätt võimalikult vettpidavat ja võimalikult sügavat sulundseina. Hilisemate konfliktsituatsioonide maandamiseks tasuks lähimatel hoonetel sisse seada geotehniline kontroll (vajumisvaatlused). Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on määratud.

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ on koostanud „Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu välisõhu saastetaseme ja mürataseme hinnangu“. Välisõhu saastetaseme hinnang tehti keskkonnaministri 8. juuli 2011 määruse nr 43 „Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ (kehtis kuni 21. detsembrini 2016, muutus kehtetuks atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisega) järgi. Transpordist eralduvate saasteainete tasemed jäävad nii praegu kui planeeringu elluviimise järel alla kehtestatud piirväärtusi. Müra hinnang tehti sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ järgi. Alates 1. veebruarist 2017 hinnatakse õhukvaliteeti ja välismüra taset  atmosfääriõhu kaitse seaduse ning keskkonnaministri 27. detsembri 2016 määruse nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvlaiteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid“ ja 16. detsembri 2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ järgi. Planeeritud ala on III kategooria ala, s.o keskuse maa-ala. Tartu mnt 60a kinnistule kavandatud hoone tänavapoolse fassaadini ja hoovialale ulatuv prognoositud liiklusmüra tase ületab III kategooria ala sihtväärtust, kuid jääb madalamaks piirväärtusest. Rekreatsiooniala on kavandatud hooviala ossa, kus liiklusmüra tase ei ületa müra sihtväärtust. Prognoosi koostamisel 2016. aastal ei ole arvestatud praeguseks Tartu mnt 56 kinnistule ehitatud 8-korruselise hoone mõju Tartu maanteelt Tartu mnt 60a hoovialale leviva müra tõkkena. Prognoos on tehtud enne Tartu mnt 56 hoone ehitamist. Hoovialal tegelikult kujunev olukord on tõenäoliselt prognoositust soodsam ja müra tase ei ületa sihtväärtust. Nõuded, mida tuleb rakendada hoone projekteerimisel ja ehitamisel, et müra tase siseruumides ei ületaks sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kohaseid normtasemeid, on planeeringus määratud.

Osaühing Tulelaev on koostanud uuringu „Lastekodu tn 31 ja 31a kinnistute radoonitaseme määramine maapinnas ja radooniohtlikkuse hinnang“. Kuna käesolevas planeeringus käsitletud maa-ala asub vahetult Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistu kõrval sobib uuringu tulemusi ka käesoleva planeeringu puhul kasutada. Uuringu järgi on ala kõrge radooniriskiga piirkond, mille piires jääb radooni sisaldus pinnaseõhus piiranguteta ehitustegevuseks lubatud piiridest välja. Nõuded, mida tuleb hoone projekteerimisel ja ehitamisel radooni tõkestamiseks rakendada, on planeeringus määratud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 21. novembril 2006 Osaühingu Tabal esindaja A. Kipper, kes soovis Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbe määramist äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse määramist Tartu mnt 60a kinnistule kuni 7-korruselise hoone ehitamiseks.

Planeerimisseaduse § 130 kohaselt on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Osaühing SIRKEL&MALL ja TBL Tartu OÜ sõlminud 14. mail 2015 planeeringu koostamise õiguse üleandmise lepingu nr 3-6/88.

Detailplaneeringu koostamine algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2015 korraldusega nr 1831-k „Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“. Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgil määrata Tartu mnt 60 kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 60a kinnistule kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu või kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu koostamise algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 14. detsembril 2015 ja ajalehes Pealinn 21. detsembril 2015.

Detailplaneeringu koostamise ajal esitas lahenduse kohta küsimused Tartu mnt 62 kinnistu kaasomanik. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas küsimustele 1. aprilli 2016 kirjaga nr 3-2/474-11. Vastuses selgitati planeeritud hoone kõrgusele teemaplaneeringust „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ tulenevaid nõudeid. Selgitati, et vajadusel täpsustatakse insolatsioonikestuse analüüsi Tartu mnt 62 kinnistul asuva hoone osas. Lubati ajakohastada Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute detailplaneeringute joonised vastavalt Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lahendusele. Selgitati, et Tartu mnt 62 kinnistu sundvõõrandamise vajadus selgub Tartu mnt 62, Odra tn 2 // Tartu mnt 64, Odra tn 4 ja Odra tn 4a kinnistute detailplaneeringus.

Insolatsiooni kestuse muutumise analüüsi on täiendatud.

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing SIRKEL&MALL. Detailplaneering on koostatud lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 9. detsembri 2015 korraldusest nr 1831-k „Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas“ ja detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015 määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ § 3 punktides 1, 7, 10 ja 12 nimetatud asutustega ning „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 14 lõikes 2 loetletud isikute ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi planeeringulahendus puudutas ning arvamust on küsitud „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 15 lõikes 3 loetletud isikutelt.

Tallinna Kesklinna Valitsus, Tallinna Kesklinna halduskogu (praegu linnaosakogu), Kaitseministeerium, Päästeameti Põhja päästekeskus, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Muinsuskaitseamet, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Linnavaraamet ja huvitatud isik kooskõlastasid detailplaneeringu koostöö ajal.

Tallinna Kommunaalamet kooskõlastas detailplaneeringu pärast esitatud märkuste täitmist ning palus esitada teede ja tehnovõrkude lepingu skeemi, millel näidata tänavavalgustuse ja avalikelt teedelt sademevee äravoolu lahendus.

Tingimust on arvestatud. Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringust huvitatud isik TBL Tartu OÜ tagab detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidutee, kergliikluse ala ja pollaritega eraldusaare), haljastuse, tänavavalgustuse ja sademevee süsteemi rajamise vastavalt 8. novembril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA197.

Terviseameti Põhja talitus kooskõlastas detailplaneeringu märkustega ehitusprojekti koostamiseks. Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks on detailplaneeringu seletuskirjas määratud.

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts märkis, et planeeringu alal paikneb Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi betoonalusel trammitee, trammi kontaktvõrk koos kandemastide ja riputusega. Antud tehnorajatised seavad piirangud kavandatavate ehitiste tehnovõrkude projekteerimisele ja ehitamisele, liikluse korraldamisele jne.

Ehitusprojekti koostamiseks on määratud nõue, et liikluse korraldamisel tuleb Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi rajatisi arvestada.

Lastekodu tn 31 ja Lastekodu tn 31a kinnistute omanik Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti pööras koostöö ajal tähelepanu detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaanil ja seletuskirjas kajastatud küttevarustatuse osale. Kinnistu omanik ei ole andnud kooskõlastust lahendusele, mille kohaselt Tartu mnt 60a detailplaneeringuga planeeritud soojustoru T1-1 läbib ja koormab Lastekodu tn 31 kinnistut.

Planeeritud hoone soojusega varustamiseks on lubatud alternatiivina kasutada gaasi.

Detailplaneeringu koostamisel on tehtud koostööd Tartu mnt 58 kinnistu endise omanikuga E.N.Co Projektid OÜ (uue ärinimega OÜ Endover Real). Samuti on koostööd tehtud Tartu mnt 56 kinnistu arendajaga osaühing Endover KVB.

Elektrilevi OÜ, Telia Eesti AS, AS Tallinna Küte (uue ärinimega AS Utilitas Tallinn), AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja AS Gaasivõrk kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel. Tingimused on lisatud detailplaneeringu seletuskirja arvestamiseks ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 4. juuli 2016 kirjaga nr 3-2/2046-1 detailplaneeringu Harju Maavalitsusele täiendava koostöö vajaduse määramiseks. Harju Maavalitsus määras 14. septembri 2016 kirjaga nr 12-4/2506 tingimuse kooskõlastada planeering Päästeameti Põhja päästekeskusega ning palus edasises menetluses arvestada Terviseameti 6. novembri 2015 kirjas nr 9.3-1/6497 esitatud märkustega. Detailplaneeringu koostamisel on tehtud täiendavat koostööd Päästeameti Põhja päästekeskusega, kes on ka planeeringu kooskõlastanud. Samuti on tehtud täiendavalt koostööd Terviseametiga, kes on detailplaneeringu kooskõlastanud märkustega. Terviseameti esitatud märkusi on arvestatud.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2018 otsusega nr 74 „Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Kesklinnas“. Detailplaneering võeti vastu eesmärgil määrata Tartu mnt 60 kinnistu sihtotstarbeks transpordimaa ja Tartu mnt 60a kinnistu sihtotstarbeks vähemalt 20% äri- ja kuni 80% elamumaa ning määrata ehitusõigus Tartu mnt 60a kinnistule kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äriruumidega mitme korteriga elamu ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade ilmus ajalehes Postimees 22. mail 2018, ajalehes Pealinn 28. mail 2018 ja Tallinna veebilehel.

Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 22. augustist kuni 24. septembrini 2018. Sellekohane teade ilmus ajalehes Postimees 6. juunil 2018, ajalehes Pealinn 11. juunil 2018, ajalehes Kesklinna Sõnumid 15. juunil 2018 ja Tallinna veebilehel. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ei esitatud kirjalikke vastuväiteid ega täiendavaid ettepanekuid.

Tulenevalt asjaolust, et Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitas planeerimisseaduse § 142 lõike 2 ja § 90 lõike 1 alusel Tallinna Linnavalitsus 5. novembri 2018 kirjaga nr LV-1/2796 detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalveks ja heakskiidu saamiseks.

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 90 lõike 2 andis Rahandusministeerium 18. novembri 2018 kirjaga nr 14-11/8394-2 heakskiidu Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning tagastas planeeringu edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.

Vastavalt 8. novembril 2017 sõlmitud halduslepingule nr TKA197 on Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik TBL Tartu OÜ võtnud kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede (st sõidutee, kergliikluse ala ja pollaritega eraldusaare), haljastuse, tänavavalgustuse ja sademevee süsteemi ehitamise detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude väljaehitamise skeemil märgitud alal ja ulatuses.

Planeerimisseaduse § 131 lõike 6 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole määratud tähtajaks täitnud oma sama paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi.

Detailplaneeringu kehtestamisel määratakse kõrvaltingimuseks Tallinna linna õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks või keelduda detailplaneeringualal uute ehituslubade andmisest, kui detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Tallinna linna ja huvitatud isiku vahel 8. novembril 2017 sõlmitud halduslepingus nr TKA197 määratud tähtajaks täitnud halduslepinguga planeerimisseaduse § 131 lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. Nimetatud tingimus kehtib ka isikute suhtes, kes omandavad detailplaneeringu alal asuva kinnisasja pärast detailplaneeringu kehtestamist.

Tallinna linna ja huvitatud isiku TBL Tartu OÜ vahel on 22. aprillil 2020 on sõlmitud halduslepingu nr TKA197 lisa 2 seoses Tartu mnt 60 kinnistul asuvate ehitiste lammutamisega ning sellega seotud kohustustega. Huvitatud isik võttis kohustuse lammutada Tartu mnt 60 kinnistul asuvad ehitised detailplaneeringu kehtestamisele ja vastavate ehituslubade väljastamisele järgnevalt, teatades sellest Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ning Tallinna Kesklinna Valitsusele vähemalt 5 kuud ette. Seejuures on TBL Tartu OÜ teadlik, et juhul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima (nt Tartu mnt 60a ehitamiseks ei taotleta ehitusluba viie aasta jooksul arvates detailplaneeringu kehtestamisest), on see käsitatav planeeringu elluviimisest loobumisena ning tulenevalt planeerimisseaduse § 140 lõikest 1 Tallinna linnal õigus tunnistada detailplaneering kehtetuks. Kui avalikud huvid nõuavad (nt Tartu mnt võimaliku laiendamise käigus), siis kuna Tartu mnt 60 kinnistu kuulub Tallinna linna omandisse, on linnal endal võimalik Tartu mnt 60 kinnistul asuvad rajatised ise välja ehitada enne huvitatud isikute poolt tööde tegemist.

Planeerimisseaduse § 139 lõike 6 punktide 1 ja 4 alusel teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga 14 päeva jooksul Lastekodu tn 31, Lastekodu tn 31a, Tartu mnt 56, Tartu mnt 58, Tartu mnt 67 ja Tartu mnt 62 kinnistute omanikke ning P. Apykhinit.

Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõike 4 kohaselt kehtestab volikogu detailplaneeringud juhul, kui planeeringuala kohta ei ole kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut, planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeering koostatakse olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamiseks, muudel juhtudel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega. Kuna Tartu mnt 60a kinnistu ja lähiala detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringut, kuulub detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees