Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 määrus number 12 [RT IV, 11.09.2020, 2]
Jõustumine:14.09.2020
Rakendamise kuupäev:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2020 - ... [RT IV, 11.09.2020, 2]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  3. september 2020 nr 12

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Vanema osast vabastamine

(1) Vanema osa maksmisest vabastatakse vanem:

1) kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

2) kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

3) koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

(2) Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee või lasteasutuses kohapeal.

(3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

(4) Vanema osa maksmisest vabastatakse käimasoleva õppeaasta lõpuni:

1) lõike 1 punktis 1 nimetatud vanem avalduse esitamise kuule järgnevast kuust;

2) lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud vanem avalduse esitamisest.

(5) Kui lõike 1 punktides 1-3 nimetatud vanema ja tema lapse rahvastikuregistrijärgne aadress ei ole enam Tallinn, siis lõpetatakse varem määratud vanema osa maksmise vabastus.“.

(6) Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees