Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
MTÜ-le Liikuv Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine ning liikluskorraldus Eesti ja Tallinna meistrivõistluste maratonis toimumise ajal
Tallinna Linnavalitsus 02.09.2020 korraldus number 951
Redaktsiooni kehtivus:02.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

2. september

2020 nr

951-k

MTÜ-le Liikuv Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine ning liikluskorraldus Eesti ja Tallinna meistrivõistluste maratonis toimumise ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§ 1, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 1 alusel ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt MTÜ Liikuv Eesti 26. augusti 2020 taotlusest

1. Lubada MTÜ-l Liikuv Eesti (registrikood 80428338) Eesti ja Tallinna meistrivõistluste maratonis läbiviimiseks sulgeda 12. septembril 2020 järgmised tänavad ja parkla järgmistel aegadel:

1.1 kella 8.00-st kuni kella 14.00-ni Reidi tee ja Pirita tee kergliiklusteed;

1.2 kella 8.00-st kuni kella 13.30-ni Pirita tee linna suunduv ühistranspordirada ning 2. sõidurada;

1.3 kella 7.00-st kuni kella 15.00-ni Pirita tee Russalka mälestusmärgi juures asuv parkla.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 12. septembril 2020 kella 8.00-st kuni kella 13.30-ni jätta ära bussiliinidel nr 1A, 5, 8, 34A ja 38 liikumistee kesklinna suunalisel Pirita tee ühissõidukite rajal ja peatused Mälestusvälja, Maarjamägi, Lillepaviljon ja Lauluväljak ning suunata nimetatud bussiliinid kesklinna suunal tavasõidukitega samale sõidurajale.

3. MTÜ-l Liikuv Eesti tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

3.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

3.4 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

3.5 linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest vastavalt 27. augustil 2020 esitatud teavituskavale.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Liikuv Eesti, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes