Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 36 "Universaaltoetuste määrad" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2020 määrus number 22 [RT IV, 26.08.2020, 1]
Jõustumine:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2020 - ... [RT IV, 26.08.2020, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. august 2020 nr 22

Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 määruse nr 36 „Universaaltoetuste määrad“ muutmine

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-ga 2.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 määruses nr 36 „Universaaltoetuste määrad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) hoolduspere vanema toetus üks kahendik Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kuus;“;

2) paragrahvi 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;“.

§ 2.  Määrus jõustub 1. septembril 2020. Paragrahvi 1 punktis 1 sätestatud hoolduspere vanema toetuse määra rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär