Tallinna Linnavalitsus 13.04.2020 korraldus number 478.
Vaide läbivaatamine (sissetulekust sõltuva toetuse määramata jätmine)
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.04.2095

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltransporditeenuse kord Tvk m 16 07.09.2017 01.01.2019 RT IV, 12.09.2017, 56
2 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5