Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ettevõtlusvaldkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2020 istungi protokoll number 17/3
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2020 - ...

VÄLJAVÕTE

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

1. aprill 2020 nr 17

 

 

Päevakorrapunkt 3

 

 

 

Tallinna linna ettevõtlusvaldkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

     

1. kiita heaks Tallinna linna ettevõtluskeskkonna abimeetmed eriolukorraga kaasneva negatiivse mõju leevendamiseks alljärgnevalt:

 

 

Abimeetme kirjeldus

Rakendamise aeg

1.

MEEDE 1:     maksetingimuste leevendamine - linn tasub saadud teenuste ja kaupade eest kümne kalendripäeva jooksul (senise 21 või 30 kalendripäeva asemel)

1.04.-31.12.2020

 

Selgitus: võimaldab likviidsust ja parandab ettevõtete rahavooge. Arvete tasumise eelduseks on teenuse osutamine või tööde vastuvõtmine.

2.

MEEDE 2:     lepingutingimuste leevendamine - linn loobub eriolukorrast tingitud tellimuse täitmise raskuste või tarneraskuste korral lühiajaliselt lepingujärgsetest sanktsioonidest (leppetrahv, viivis) ja pikendab kohustuste täitmise tähtaegasid mõistliku aja võrra

Kuni 31.12.2020

 

Selgitus: üldine eriolukord riigis ja viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud liikumispiirangud avaldavad pärssivat mõju kavandatud tööde tegemise kiirusele ja materjalide tarnetele. Näiteks ehitusettevõtjatel on keeruline kiirelt asendada haigestunud või muudel põhjustel eemal viibivaid töötajaid, sest suur osa rendiettevõtjate vahendatavast kvalifitseeritud tööjõust on läinud koduriiki või juba hõivatud teistes ettevõtetes. Välisriikidest pärit töötajad ei saa kokkulepetest olenemata ka tagasi tulla, kuna neil ei ole võimalik riigipiiri ületada.

Kuna hoonestusõiguse lepingud on pikaajalised lepingud ning partneritel võib tekkida kohustuste täitmisel mitmesuguseid probleeme (aastatasud, ehitustähtajad, hoone kasutusotstarbe tagamine jne), siis lahendatakse neid küsimusi juhtumipõhiselt, tagades kõigi partnerite võrdne kohtlemine. Võimaluse korral rakendatakse pikaajalistes lepingutes lühemaid maksesamme. Kohustuste puhul võib põhjendatud vajaduse korral kaaluda lühiajaliselt sanktsioonidest loobumist ja kohustuste täitmise tähtaja pikendamist kuni 31.12.2020.

Ettevõtja esitab linnale kirjaliku avalduse, milles selgitab kohustuste täitmise takistusi ja esitab ettepanekud kohustuste täitmise kohta. Linna asutus hindab taotluse põhjendatust ja selle sobivuse korral rakendab meedet. Asutus on kohustatud koostama õiendi, millest nähtuvad asutuse kaalutlused meetme rakendamise põhjendatuse kohta. Õiend säilitatakse lepingu dokumentatsiooni juures.

 

3.

MEEDE 3:     kohalike maksude koormuse vähendamine - rakendatakse reklaamimaksu soodustust 50% ulatuses

1.04.-30.09.2020

 

Selgitus: välireklaamiturg on praegu sisuliselt peatunud. Selleks, et toetada reklaamitegevust nii eriolukorras kui ka järgnevatel kuudel, rakendatakse reklaamimaksu soodustust 50% ulatuses 1. aprillist kuni 1. oktoobrini 2020 eksponeeritud reklaami eest (rahaline mõju arvestuslikult 125 000 - 150 000 eurot kuus).

Eelmise aasta andmete alusel on ühe kuu reklaamimaksu summa 410 000 - 420 000 eurot.

 

4.

MEEDE 4:     linnavara kasutajatele soodustuste andmine - linn vähendab lepingupartnerite üüri- ja kasutustasusid

1.04.-30.06.2020

 

Selgitus: abimeetmete rakendamisel lähtutakse konkreetsest lepingutüübist, lepingupartneri tegevusalast ja sellest, millises ulatuses eriolukord mõjutab lepingupartneri majandustegevust.

 

 

Linnavara kasutusse andmise (äriruumide üürilepingud, linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise üürilepingud, ehitise pinna kasutusse andmise üürilepingud teabe eksponeerimiseks) tähtajalised abimeetmed:

1) üüri tasumisest vabastamine 100%

- kõik linna üürnikud, sh toitlustus-, kaubandus-, teenindus-, haridus-, spordi-, huvitegevus-, kunsti- ja kultuuriasutused, välimeediaettevõtted. Teatud lepingute puhul võidakse olukord lahendada juhtumipõhiselt;

2) üüri tasumisest vabastamine kuni 100%

- kõik Tallinna Turgude haldusalasse kuuluvad üürnikud;

3) üüri alandamine 20%

- kõik linna äripindade üürnikud, kes kasutavad pinda büroopinnana.

Linnavara kasutamisega seotud abimeedet rakendatakse isikule, kes ei ole Tallinna linnale võlgu või kelle võlgnevus ei ületa kahe kuu üüri või muude maksete kogusummat abimeetme jõustumise aja seisul. Võlgnevuse tasumise ajatamiseks sõlmitakse leping. Soodustused ei laiene kõrvalkulude (kommunaalkulude) tasumisele. Lisaks meetmetele 1-3 on üürileandjal võimalik juhtumipõhiselt rakendada maksete ajatamist ning lepingus kokku lepitud sanktsioonidest (nt viiviste rakendamine) loobumist.

Selliste kasutuslepingute korral, kus üüripind on antud isikute kasutusse soodustingimustel, vaadatakse kasutustingimused üle juhtumipõhiselt.

 

 

 

Hoonestusõiguse ja isikliku kasutusõiguse tasud

On lubatud kaaluda hoonestusõiguse ja isikliku kasutusõiguse tasude muutmist, mis lahendatakse juhtumipõhiselt.

 

 

Ehitise pinna kasutusse andmise lepingud reklaami ja teabe eksponeerimise eesmärgil

Üüri tasumisest vabastamine 100%

Eriolukorra ajal välireklaamiturg sisuliselt ei toimi, mistõttu majandustegevus on oluliselt pärsitud ja tulu langenud. Soodustus pikemaks perioodiks kui eriolukorra ajaks võimaldab olukorra taastumise korral reklaamitegevusega sujuvamalt jätkata.

Linnavara kasutamisega seotud abimeedet rakendatakse isikule, kes ei ole Tallinna linnale võlgu või kelle võlgnevus ei ületa kahe kuu üüri või muude maksete kogusummat abimeetme jõustumise aja seisul. Võlgnevuse tasumise ajatamiseks sõlmitakse leping.

 

5.

MEEDE 5:     toimumata jäänud konverentside, kultuuri- ja spordiürituste pöördumatute kulude osaline hüvitamine (enne eriolukorra väljakuulutamist linnale esitatud mittetulundustegevuse toetuse taotlused)

 

 

Selgitus: mõeldud on isikuid, kes on linnale esitanud ürituse läbiviimiseks osalise toetamise taotluse, kuid on olnud sunnitud eriolukorra tõttu ürituse kas ära jätma või edasi lükkama. Kui toetuse saaja on juba teinud kulutusi eraldatud toetuse kasutamiseks, siis tuleb hinnata, kas tema kohustuste täitmata jätmist on võimalik põhjendada vääramatu jõu asjaolude ilmnemisega. Toimumata jäänud ürituste puhul katta toetusega vaid enne eriolukorra väljakuulutamist tehtud otsesed pöördumatud kulud, ülejäänud toetus tuleb linnale tagastada.

 

6.

MEEDE 6:     linna sporditegevuse toetuse maksmise jätkamine ja linna spordirajatiste üüritasude maksmisest vabastamine 100% ulatuses

1.04.-30.06.2020

 

Selgitus: spordi- ja noorsooametile on laekunud spordiklubidelt tagasiside, mille kohaselt on vähenenud lapsevanemate omaosalustasude laekumine, on ilmnenud erarendipindade omanike paindumatus renditasu alandamiseks, linna spordibaaside rendihindades soovitakse soodustuse andmist jm. Lähtudes olukorra keerukusest, tuleb linn klubidele vastu nii palju kui võimalik - jätkatakse spordiklubidele sporditegevuse toetuse maksmist. Seda tehakse eeldusel, et treeningute korraldamine jätkub kaugjuhendamise teel. Spordiklubid vabastatakse linna spordirajatiste lepingutes (sh operaatorlepingutes) sätestatud üüritasu maksmisest kolmeks kuuks 100% ulatuses. Olukorra keerukust arvestades soovitab linn võimaluse korral alandada spordiklubide omaosalustasu määra eriolukorra ajaks 50-75%ni tavatasust.

 

2. Ettevõtlusametil, linnavaraametil ning spordi- ja noorsooametil koos linna finantsteenistuse ja linna õigusteenistusega valmistada ette ning esitada 8. aprilliks 2020 linnavalitsusele linna õigusaktide muudatused punktis 1 nimetatud abimeetmete rakendamiseks.


Mihhail Kõlvart

Linnapea                                                                                 Toomas Sepp

                                                                                                Linnasekretär

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE