Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid
 
08.02.2020- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2020 määrus number 5 [RT IV, 05.02.2020, 3]
Jõustumine:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivus:08.02.2020 - ... [RT IV, 05.02.2020, 3]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  29. jaanuar 2020 nr 5

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1, 2 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.

(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus ja magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni korral 1315 eurot kuus.

(4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 41 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär

(1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilase korral 1890 eurot;

2) 351-700 õpilase korral 2100 eurot;

3) 701-900 õpilase korral 2310 eurot;

4) üle 900 õpilase korral 2520 eurot.

(2) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 2100 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 44 lõiget 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2520 eurot kuus.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.

(3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

4. Õpetaja abi töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 750 eurot kuus.“.

§ 3.  Määruse § 1 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020 ning § 2 jõustub 1. septembril 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär