Universaaltoetuste määrad

Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 määrus number 36
jõustumine 01.01.2020

Redaktsiooni kehtivus 01.09.2020 - ...
REDAKTSIOON:
Tlv m 19.08.2020 nr 22 [RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. detsember 2019 nr 36

Universaaltoetuste määrad

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-ga 2.

§ 1.  Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad on järgmised:

1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;

2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;

3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;

4) ranitsatoetus 320 eurot;

5) puudega lapse toetus 100 eurot aastas;

6) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;

7) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;

8) hoolduspere vanema toetus üks kahendik Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kuus;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2020]

9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot kuus;

10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kuus;

11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

12) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;

13) pensionilisa 100 eurot aastas;

14) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär