Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.09.2020- ...
 
01.01.2020-31.08.2020

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Universaaltoetuste määrad
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 määrus number 36 [RT IV, 28.12.2019, 2]
Jõustumine:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivus:01.09.2020 - ... [RT IV, 26.08.2020, 2]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 19.08.2020 nr 22 [RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  19. detsember 2019 nr 36

Universaaltoetuste määrad

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 2 lg-ga 2.

§ 1.  Universaaltoetuste määrad

Universaaltoetuste määrad on järgmised:

1) sünnitoetus ühe lapse sünni korral 320 eurot;

2) sünnitoetus kaksikute sünni korral 1000 eurot;

3) sünnitoetus kolme või enama lapse sünni korral 6392 eurot;

4) ranitsatoetus 320 eurot;

5) puudega lapse toetus 100 eurot aastas;

6) hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;

7) hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 eurot kuus;

8) hoolduspere vanema toetus üks kahendik Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammäärast ühe lapse hooldamise kohta kuus;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2020]

9) asendushooldusteenuse kasutaja toetus kuni 12-aastasele (k.a) 10 eurot kuus;

10) asendushooldusteenuse kasutaja toetus 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kuus;

11) ellusuunamistoetus Vabariigi Valitsuse kehtestatud ühe kuu töötasu alammääras;
[RT IV, 26.08.2020, 1 - jõust. 01.09.2020]

12) juhtkoera pidamise toetus 165 eurot kvartalis;

13) pensionilisa 100 eurot aastas;

14) matusetoetus 250 eurot.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär