Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Palgakorraldust ja Tallinna endistele linnapeadele toetuse maksmist reguleerivate õigusaktide muutmine
Tallinna Linnavolikogu 17.10.2019 määrus number 20 [RT IV, 29.10.2019, 1]
Jõustumine:01.11.2019
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2019 - ... [RT IV, 29.10.2019, 1]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. oktoober 2019 nr 20

Palgakorraldust ja Tallinna endistele linnapeadele toetuse maksmist reguleerivate õigusaktide muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4, § 22 lg 1 p-de 5, 19, 21 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Palgajuhendi rakendamiseks võib linnavalitsus anda täpsemad juhised.“;

2) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõnad „20 protsenti“ sõnadega „30 protsenti“;

3) paragrahvi 11 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „25 protsenti“ sõnadega „30 protsenti“;

4) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Juhile alluva asendamise eest asendustasu ei maksta.“;

5) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Puhkuse alusdokument on linna töötaja portaalis loodud puhkusekäskkiri.“;

6) määruse lisa „Põhipalga vahemikud“ asendatakse käesoleva määruse lisaga „Põhipalga vahemikud“.

§ 2. Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 määruse nr 39 „Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Toetuse suurus

Toetuse saajale makstav toetus on 1000 eurot kuus.“.

§ 3. Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 3. Töötasu määrad

(1) Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 6100 eurot kuus ning linnavolikogu aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 5200 eurot kuus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töötasu määr indekseeritakse iga aasta 1. aprillist kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga. Peale indekseerimist loetakse järgmise aasta töötasu määraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud töötasu määr.

(3) Tallinna linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmeks määratud palgalisele linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele nõukogu liikme tasu ei maksta.“

§ 4. Määruse §-d 1 ja 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2020. Määruse § 3 jõustub 1. novembril 2019.

Toivo Tootsen

Tallinna Linnavolikogu aseesimees

 

Lisa