Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 18.09.2019 määrus number 26
jõustumine 29.09.2019

Redaktsiooni kehtivus 29.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  18. september 2019 nr 26

Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruse nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 ja 13. juuni 2019 määruse nr 16 „Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve“ alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2019 määruses nr 9 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

(3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.“;

2) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 665 eurot kuus.“;

3) määrust täiendatakse §-dega 42-44 järgmises sõnastuses:

42. Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär

Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma korral 1650 eurot;

2) 4-10 rühma korral 1860 eurot;

3) 11 ja enama rühma korral 2000 eurot.

§ 43. Huvikooli direktori töötasu alammäär

Huvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilase korral (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1850 eurot;

2) 901-1400 õpilase korral (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 2000 eurot;

3) üle 1400 õpilase korral 2360 eurot.

§ 44. Teiste Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste direktorite töötasu alammäär

(1) Tallinna Kopli Ametikooli direktori töötasu alammäär on 2400 eurot kuus.

(2) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

(3) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 2000 eurot kuus.“.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2019.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes