Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Põhja-Tallinna linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2019 korraldus number 952
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. juuni

2019 nr

952-k

Detailplaneeringute menetluse lõpetamine Põhja-Tallinna linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10, § 128 lg 1, § 129 lg 1 p-de 1, 2 ja lg 2, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 4, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg-te 2 ja 3, § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kaalutlustest

1. Lõpetada järgmiste detailplaneeringute menetlus Põhja-Tallinna linnaosas:

1.1 Kari tn 3 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu sihtotstarbe muutmine tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramine ühe osaliselt kuni 5-korruselise 36 korteriga elamu rajamiseks;

1.2 Elamuühistu „Oma Kolle“ detailplaneering, mille eesmärk oli kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine;

1.3 Soo tn 24 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ja täpsustada kinnistul asuva 3-korruselise (sh katusekorrus) korterelamu ehitusõigust;

1.4 Ristiku tn 23 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistutele ehitusõiguse määramine uue 3 maapealse (sh katusekorrus) korrusega elamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Olemasolev 2 maapealse ja maa-aluse korrusega elamu laiendatakse 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega elamuks;

1.5 Niine tn 1 // Põhja pst 13 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 20% ulatuses ärimaaks ja 80% ulatuses elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kuni 4 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks;

1.6 Salme tn 41 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ning kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu või ühe eraldiseisva abihoone ehitamiseks;

1.7 Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistule lisaks olemasolevale hoonele kuni 2-korruselise uue üksikelamu püstitamiseks ehitusõiguse määramine;

1.8 Rohu tn 23 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk oli kinnistule ehitusõiguse määramine olemasoleva väikeelamu rekonstrueerimiseks ning kinnistule täiendava korterelamu ehitamiseks ning kruntide piiride täpsustamine;

1.9 Tehnika tn 23 ja Paldiski mnt 18 kinnistute detailplaneering, mille eesmärk oli Tehnika tn 23 ja Paldiski mnt 18 kinnistute piiride muutmine ja moodustatava Paldiski mnt 18 krundi sihtotstarbe muutmine 75% äri- ja 25% elamumaast 85% elamu- ja 15% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 8 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ja parkimishoone ehitamiseks.

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 Tallinna Linnavalitsuse 20. veebruari 2008 korraldus nr 260-k „Kari tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.2 Tallinna Linnavalitsuse 5. juuni 2001 korralduse nr 2461-k „Detailplaneeringute koostamise algatamine“ punkt 1.4;

2.3 Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korraldus nr 497-k „Soo tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.4 Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2013 korraldus nr 99-k „Ristiku tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.5 Tallinna Linnavalitsuse 14. novembri 2012 korraldus nr 1566-k „Niine tn 1 // Põhja pst 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.6 Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2014 korraldus nr 1107-k „Salme tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas“;

2.7 Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2014 korraldus nr 498-k „Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.8 Tallinna Linnavalitsuse 26. novembri 2003 korraldus nr 2745-k „Rohu tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“;

2.9 Tallinna Linnavalitsuse 26. juuni 2013 korraldus nr 949-k „Tehnika tn 23 ja Paldiski mnt 18 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinna linnaosas“.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1 teha korraldus teatavaks Kari tn 3, Kolde pst 4 // 6 // 8 // 10, Kolde pst 3 // 5 // 7 // 9 // 11 // 13 // 15 // 17 // 19 // 21 // 23 // 25 // 25a // Õle tn 46, Kolde pst 12 // 14 // 16 // 18, Kolde pst 20 // 22 // 24 // 26, Kolde pst 28 // 30 // 32 // 34, Kõrre tn 3 // 5 // 7 // 9, Kõrre tn 4 // 6 // 8 // 10, Niine tn 1 // Põhja pst 13, Ristiku tn 23, Ristiku tn 52 // 54 // 56 // 58 // 60, Rohu tn 23, Salme tn 41, Soo tn 24 ja Vabriku tn 24 kinnistute omanikele ning Paldiski mnt 18 kinnistu omaniku volitatud asutusele Maa-ametile ja Tehnika tn 23 kinnistu valitsejale Tallinna Haridusametile.

4.2  teavitada detailplaneeringu koostamise finantseerimise õiguse üleandmise lepingute lõppemisest lepingute osapooli TAIMER ARENDUS OÜ-d, RAAM Arhitektid AI OÜ-d, Eckstein OÜ-d, DP Büroo OÜ-d, M. Behrsi (Behrs), T. Behrsi (Behrs), KOKO arhitektid OÜ-d, T. Sütti (Sütt), UÜ ARHITEKTUURIBÜROO M.LAIKASK, K. Liashenkot (Liashenko), AB Dialoog OÜ-d, V. Aniptšenkot (Aniptšenko) ja R. Lüüsi (Lüüs).

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa