Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 15 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2019 korraldus number 951
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. juuni

2019 nr

951-k

Tartu mnt 15 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Kesklinnas                                                       

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2019 otsusega nr 96 kehtestatud „Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringuga“ ning tulenevalt BALTLINK-VALDUSE AKTSIASELTSI 21. juunil 2019 koostatud taotlusest ning vajadusest määrata krundi sihtotstarve detailplaneeringu alusel reformimata riigimaa erastamiseks ning II etapis toimub ümberkruntimine ja moodustatakse detailplaneeringu kohane krunt pos 2

1. Määrata Kesklinnas Tartu mnt 15 katastriüksuse (kinnistusregistri registriosa nr 1509201, katastritunnus 78401:103:0170, pindala 2651 m²) sihtotstarve vastavalt Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senine sihtotstarve ärimaa 100%;

1.2 uus sihtotstarve ärimaa 50% ja elamumaa 50%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja BALTLINK-VALDUSE AKTSIASELTSILE.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär