Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2019 korraldus number 948
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. juuni

2019 nr

948-k

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine

Riigihangete seaduse § 43 lg-te 1 ja 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 alusel

1. Kiita heaks Tallinna linna ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitava koostöölepingu projekt Rail Baltic Ülemiste reisijate terminali ning Tallinna Vanasadama vahelise trammitee projekteerimise riigihanke korraldamiseks vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi koordineerivat abilinnapead Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Volitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit korraldama koostöölepingu punktis 1 nimetatud riigihanget. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil kooskõlastada hanke alusdokumendid Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga ning esitada need linnavalitsusele heakskiitmiseks.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Tallinna finantsteenistusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6