Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
E. Vilde tee 118 äriruumide üürile andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Turud)
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 947
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

947-k

E. Vilde tee 118 äriruumide üürile andmine (Mustamäe Linnaosa Valitsus ja Tallinna Turud)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 11 lg-ga 1

1. Anda otsustuskorras tähtajatult Mustamäe Linnaosa Valitsusele (registrikood 75014267) üürile E. Vilde tee 118 0. korrusel asuvad äriruumid (inv pl 011, 020, 021, 022, 023, 024, 029, 031, 032, 034, 035, 038), üldpinnaga 296,1 m², 1. korrusel asuvad äriruumid (inv pl 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128), üldpinnaga 387,2 m², 2. korrusel asuvad äriruumid (inv pl 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230), üldpinnaga 400,5 m², ja 3. korrusel asuvad äriruumid (inv. pl 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337), üldpinnaga 435,8 m², pind kokku 1519,6 m2, edaspidi äriruum, korralduse lisas näidatud plaanide kohaselt.

2. Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Mustamäe Kultuurikeskusel Kaja anda Mustamäe Linnaosa Valitsuse kasutusse äriruumid järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse büroo- ja teenindusruumidena;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 5,00 eurot/m2, millele lisandub käibemaks. Alates 1. jaanuarist 2020 on üüri suuruseks 10,20 eurot/m², millele lisandub käibemaks;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 äriruumi üüri suurendatakse alates 2021. aastast iga-aastaselt 2%;

2.3.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendusteks tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud võimaliku äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.3.3 1. korruse äriruumi nr 115 (inv pl), pinnaga 14,1 m², on lubatud anda tähtajatult allüürile Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile bürooruumiks, üüriga 10 eurot/m² kuus;

2.4 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. maist 2019.

3. Anda otsustuskorras tähtajatult Tallinna Ettevõtlusameti hallatavale asutusele Tallinna Turud (registrikood 75035619, edaspidi Tallinna Turud) üürile E. Vilde tee 118 2. korrusel asuvad äriruumid (inv pl 204 ja 205), üldpinnaga 38,6 m2, edaspidi äriruum, korralduse lisas näidatud plaani kohaselt.

4. Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Mustamäe Kultuurikeskusel Kaja anda Tallinna Turgudele üürile äriruumid järgmistel tingimustel:

4.1 äriruume kasutatakse bürooruumidena;

4.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele iga kuu:

4.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 10,00 eurot/m2, millele lisandub käibemaks;

4.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega;

4.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

4.3.1 äriruumi üüri suurendatakse iga-aastaselt 2%;

4.3.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt äriruumide parendusteks tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud võimaliku äriruumide väärtuse suurenemise eest;

4.3.3 äriruumi allüürile andmine ei ole lubatud;

4.4 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 15. maist 2019.

5. Mustamäe Linnaosa Valitsusel ja Tallinna Turgudel on õigus sõlmida äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Mustamäe Linnaosa Valitsus või Tallinna Turud ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

6. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Mustamäe Kultuurikeskusele Kaja, Tallinna Turgudele ja avaldada teade äriruumi üürilepingute sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa