Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
E. Vilde tee 118 äriruumi üürile andmine (Telia Eesti AS)
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 946
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

946-k

E. Vilde tee 118 äriruumi üürile andmine (Telia Eesti AS)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p-ga 2 §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, § 41 p-ga 4, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1, §-dega 48 ja 49, ning arvestades vajadusega parandada mobiilside ja mobiilse internetiteenuse kvaliteeti ja kättesaadavust

1. Anda otsustuskorras Telia Eesti AS-ile (registrikood 10234957) tähtajatult üürile aadressil E. Vilde tee 118 asuva hoone 4. korrusel tehnoseadmete ruumist nr 410 (inv pl) 1 m² mobiilside tugijaama paigaldamiseks ja 8 m2 katusepinda mobiilside antennide paigaldamiseks, vastavalt korralduse lisale (edaspidi äriruum).

2. Mustamäe Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Mustamäe Kultuurikeskus Kaja sõlmida Telia Eesti AS-iga äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes” sätestatud tingimustel, arvestades järgmist:

2.1 äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama paigaldamiseks, kasutusega kaasneb õigus paigaldada hoone katusele mobiilsideantennid ning ühendada tugijaam ja antennid omavahel kaablitega;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumi kasutamise eest üüri 250 eurot kuus, millele lisandub käibemaks;

2.2.2 äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt äriruumi suurusega;

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üüri suurenemine toimub üks kord aastas 2%;

2.3.2 üürnik hoidub mobiilside tugijaama ekspluateerimisel tegevusest, mis võiks põhjustada üüritava ruumiga samas hoones asuvate raadio- ja telefoniseadmete häireid;

2.3.3 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud kulutusi;

2.3.4 äriruumi ja katusel asuvate antennide allkasutusse andmine on keelatud;

2.3.5 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. juunist 2019.

3. Telia Eesti AS-il on õigus sõlmida punktis 2 nimetatud äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. Kui Telia Eesti AS ei sõlmi tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Mustamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks hallatavale asutusele Mustamäe Kultuurikeskus Kaja ja Telia Eesti AS-ile ning avaldada teade äriruumi üürilepingu sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa