Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paagi tn 10 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Paljassaare Sotsiaalmaja)
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 945
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

945-k

Paagi tn 10 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Paljassaare Sotsiaalmaja)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord§ 11 lg-ga 1 ning tulenevalt vajadusest renoveerimise järgselt dokumentatsiooni korrastada

1. Tallinna Linnavaraametil anda Põhja-Tallinna Valitsuse hallatava asutuse Paljassaare Sotsiaalmaja (registrikood 75018839) kasutusse tasuta ja tähtajatult Paagi tn 10 asuva sotsiaalmaja keldrikorruse äriruumid nr 004, 006, 012, 014, 020, 022, 024, 026, 028 ja 041 (inv pl), üldpinnaga 210,0 m², I korruse äriruumid: 23,2 m² suurune osa ruumist nr 145, 146-148, 148-1, 149-152 (inv pl, köök üldpinnaga 88,0 m²), nr 101, 103-109 (137-139), 105-1 ja 118, üldpinnaga 208,3 m², II korruse äriruum nr 211 (inv pl, puhkeruum), pinnaga 20,2 m², III korruse äriruum nr 311 (inv pl, kabinet), pinnaga 20,0 m², V korruse äriruum nr 511 (inv pl, kabinet), pinnaga 20,1 m², VI korruse äriruum nr 611 (inv pl, puhkeruum), pinnaga 20,2 m², pind kokku 498,8 m², järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud ning hooldus- ja halduskulud, maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud elanikele tugiteenust osutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Tallinna Linnavaraameti eelneval kirjalikul nõusolekul.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. märtsi 2016 korraldus nr 344-k „Paljassaare tee 37 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Paljassaare Sotsiaalmaja)“.

3. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Põhja-Tallinna Valitsusele ja tema hallatavale asutusele Paljassaare Sotsiaalmaja.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär