Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna, Rae valla, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja aktsiaselts ELVESO vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 942
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

942-k

Tallinna linna, Rae valla, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja aktsiaselts ELVESO vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 10 lg 1, § 35 lg 5 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 2. aprilli 2009 otsuse nr 64 alusel Tallinna linna ja Rae valla vahel 16. aprillil 2009 sõlmitud omavalitsuste haldusterritooriume hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise halduslepingust

1. Kiita heaks Tallinna linna, Rae valla, AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja aktsiaselts ELVESO vahel sõlmitava koostöölepingu projekt (lisa).

2. Volitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Rae vallale, AKTSIASELTSILE TALLINNA VESI ning aktsiaseltsile ELVESO.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa