Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 941
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

941-k

Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu muutmine

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 22.veebruari 2006 määruse nr 14 „Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 110-k „Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni kinnitamine“ punktiga 1 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni (edaspidi komisjoni) koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust  välja Tiit Siimon;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo;

1.3 kutsuda komisjoni töös osalema Maanteeameti Taristu arendamise osakonna juhataja Andres Urm ja Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Dago Antov.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär