Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänava ajutise sulgemise loa andmine ja liikluskorraldus mängufilmi "Tenet" filmivõtete ajal
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 939
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

939-k

Tänava ajutise sulgemise loa andmine ja liikluskorraldus mängufilmi „Tenet“ filmivõtete ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg -te 3, 4 ja § 15 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Osaühingu Allfilm 31.05.2019 taotlusest teede ja tänavate sulgemiseks ja ühistranspordi liikluse ümberkorraldamiseks ning vajadusest tagada filmivõtete ajal osalejate ja Tallinnas liiklejate turvalisus ning võimalusest filmi võttepaikade kaudu tutvustada Tallinna ja sellega seotud maine ja majanduskasust

1. Lubada Osaühingul Allfilm (registrikood 10002394) filmivõtete läbiviimiseks sulgeda liiklusele järgmistel aegadel järgnevad tänavad:

1.1 Pärnu maantee Vabaduse väljaku ja Estonia puiestee ristmiku ja Tondi tänava vahelisel lõigul (välja arvatud ühistransport, mida võidakse filmivõtte ajaks kinni pidada kuni 15 minutiks, abiellujaid teenindavad sõidukid ligipääsuks Tallinna Perekonnaseisuameti hoone juurde Pärnu maantee 67, mida võidakse kinni pidada kuni 5 minutiks ja operatiivsõidukid) 29. juuni kella 01.00-st kuni 30. juuni 2019 kella 23.59-ni;

1.2 punktis 1.1 nimetatud teelõigul avatakse liiklusele kummaski sõidusuunas üks sõidurada (välja arvatud lühiajalised, kuni 5 minutit kestvad lühiajalised sulgemised) 29. juunil 2019 kella 1.00-st kuni kella 6.00-ni ja kella 23.00-st kuni 30. juunil 2019 kella 6.00-ni ja 30. juunil 2019 kella 23.00-st kuni kella 24.00-ni;

1.3 Liivalaia tänava, Suur-Ameerika tänava ja Pärnu maantee ristmik ning Liivalaia ning Suur-Ameerika tänav ristmiku lähipiirkonnas, Tehnika, Koidu ja Vana-Lõuna tänavad Pärnu maantee viadukti aluses osas punktis 1.1 märgitud ajavahemikus kestusega kuni 5 minutit filmivõttega seotud õhusõidukite ülelennu ajaks.

1.4 punktis 1.1 märgitud ajaks muudetakse kahesuunaliseks alljärgnevad tänavad ning suletakse nimetatud tänavatelt sisse- ja väljasõit Pärnu maanteele (välja arvatud operatiivsõidukid):

1.4.1 Sakala tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Tatari ja Kentmanni tänavale);

1.4.2 Süda tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Liivalaia tänavale);

1.4.3 Roosikrantsi tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Kaarli puiesteele);

1.4.4 Hariduse tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Tõnismägi tänavale);

1.4.5 Tõnismägi tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Kaarli puiesteele ja Tuvi tänavale, Läti Vabariigi saatkonna sõidukitele tagatakse ligipääs filmivõtete pauside ajal);

1.4.6 Väike-Ameerika tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Toom-Kuninga tänavale);

1.4.7 Tatari tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Veerenni ja Vana-Lõuna tänavale ning Pärnu maanteele abiellujaid teenitatavatele sõidukitele ligipääsuks Tallinna Perekonnaseisuameti hoone juurde Pärnu maantee 67);

1.4.8 Luha tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Virmalise ja Väike-Ameerika tänavale);

1.4.9 Vineeri tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Vana-Lõuna tänavale);

1.4.10 Diakonissi pargi väljasõidu tee (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Asula tänavale ja Asula põiku);

1.4.11 Paide tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Kauba tänavale);

1.4.12 Magdaleena tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Marta tänavale ja Asula põiku);

1.4.13 Rapla tänav (avatuks jääb sisse- ja väljasõit Kauba tänavale).

2. Kehtestada suletaval alal liiklevatele ühissõidukitele vaba sõidugraafik.

3. Osaühing Allfilm on kohustatud:

3.1 tagama suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile omal kulul;

3.2 tagama liikluse reguleerimine reguleerijate abil omal kulul liiklusskeemil tähistatud asukohtades;

3.3 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste õigeaegse teavitamise liikluskorralduse muudatustest arvestades ühtlasi Tallinna linnaga sõlmitavas koostöölepingus kokkulepitud teavituskavas sätestatud tingimusi;

3.4 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste juurdepääsu liikluseks suletud piirkonda jooksvalt filmivõtete pauside ajal;

3.5 looma ühissõidukite kasutajatele vastavalt liiklusskeemile ühistranspordi kasutajatele ühissõidukite kasutamiseks turvaalad ning tagama reguleerijatega ühistranspordi kasutajate ohutu juhatamise turvaalade ja ühissõidukite vahel;

3.6 tasuma teede ja tänavate sulgemise tasu vastavalt Tallinna Transpordiameti poolt esitatavale maksuteatele;

3.7 tasuma suletud tänavatel linnale saamata jääva parkimistasu ja kõik liikluse ümbersuunamisega seonduvad kulutused.

4. Tallinna Transpordiametil viia läbi liikluse reguleerijate instrueerimise ning infotunnid.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Osaühingule Allfilm, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile, Põhja Politseiprefektuurile, Häirekeskusele, maakonna- ja kaugliine teenindatavatele vedajatele ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Tallinna veebilehel.

6. Korraldus ja selle alusel Tallinna Transpordiameti väljastatav tänava sulgemise luba jõustuvad Tallinna linna, osaühing Allfilm ja Funfair Films Limited vahel Pärnu maantee ja Laagna tee sulgemisega kaasnevate ümberkorralduste kohta koostöölepingu sõlmimisest.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär