Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljak 10 äriruumi üürile andmine (AS IMPALA)
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 938
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

938-k

Vabaduse väljak 10 äriruumi üürile andmine (AS IMPALA)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 8 lg-ga 3, § 41 p-ga 7, §-ga 44, § 45 lg-ga 1, §-ga 49 ning tulenevalt AS IMPALA 19. juuni 2019 avaldusest ja arvestades asjaolu, et üürileping AS-ga IMPALA lõpeb 31. juulil 2019

1. Anda AS-le IMPALA (registrikood 10359386) üürile Vabaduse väljak 10 keldrikorruse äriruumid nr 37-56, 60-73 ja 77 (inv pl, üldpinnaga 479,2 m2), I korruse äriruumid nr 128-130 ja 135 (inv pl, üldpinnaga 141,9 m2) ning II korruse äriruumid nr 205-209 ja 213-214 (inv pl, üldpinnaga 270,3 m2), pind kokku 891,4 m2, edaspidi äriruum, kuni 31. oktoobrini 2019.

2. Tallinna Linnakantseleil sõlmida AS-ga IMPALA äriruumi üürileping Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes“ sätestatud tingimustel, arvestades järgmist:

2.1 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 5,11 eurot/m2, millele lisandub käibemaks;

2.2.2 äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud);

2.3 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.3.1 üürilepingule ei kohaldata võlaõigusseaduse §-i 286. Üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

2.3.2 äriruumide parendamiseks ja restaureerimiseks taotleb üürnik Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt asjakohase loa, järgib head ehitustava ja lähtub muinsuskaitseseaduse nõuetest;

2.3.3 kõik remont- ja restaureerimistööd tuleb eelnevalt kooskõlastada kirjalikult üürileandjaga;

2.3.4 äriruumi üürnikul on allkasutusse andmise õigus põhilepinguga samadel tingimustel järgmistele allüürnikele:

2.3.4.1 Vabaduskohvik OÜ-le (registrikood 12861138) keldrikorruse äriruumid nr 37, 40-43, 54-55, 60-73, 77, I korruse äriruumid nr 128 ja 135 ning II korruse äriruumid nr 205-209 ja 213-214 (inv pl), üldpinnaga 575,5 m2;

2.3.4.2 MTÜ-le Tallinna Jazziklubi (registrikood 80366382) keldrikorruse äriruumid nr 38-39-1, 44-53 ja 56 ning I korruse äriruumid nr 129-130 (inv pl), üldpinnaga 315,9 m2;

2.3.5 üürnikul ei ole 7. juunil 1996 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingust tulenevaid nõudeid üürileandja vastu, sh üüripinnale tehtud parenduste nõuet ega lepingu punktis 4.6 sätestatud lepingu uuendamise eesõiguse nõuet;

2.4 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. augustist 2019.

3. AS-l IMPALA on õigus sõlmida punktis 2 nimetatud äriruumi üürileping ühe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. Kui AS IMPALA ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Linna haldusteenistusel teha korraldus teatavaks AS-le IMPALA ja avaldada teade äriruumi üürilepingu sõlmimisest Tallinna linna veebilehel.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

5.1 6. juuli 1994 korraldus nr 1355-k „Vabaduse väljak 10 kohvikuruumide rentimine“;

5.2 17. jaanuari 2018 korraldus nr 73-k „Vabaduse väljak 10 äriruumide allkasutusse andmine (MTÜ Tallinna Jazziklubi)“.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär