Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 154 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 12.06.2019 korraldus number 808
Redaktsiooni kehtivus:12.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. juuni

2019 nr

808-k

Pärnu mnt 154 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kesklinnas ja Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4 ja lg-te 3-6, § 34 lg 2, § 35 lg-te 3 ja 5, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2 alusel, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ning tulenevalt Eesti Kunstnike Liidu 27. novembri 2018 algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus ei oma olulist keskkonnamõju ja arvestades Keskkonnaameti 16. aprilli 2019 kirja nr 6-5/19/89-2 ja Terviseameti 6. mai 2019 kirja nr 9.3-1/19/2050-2

1. Algatada Pärnu mnt 154 kinnistu detailplaneeringu (edaspidi ka detailplaneering) koostamine. Kesklinnas ja Kristiine linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,08 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Pärnu mnt 154 kinnistu kaheks krundiks ning kavandada moodustatavatele kruntidele kuni 12-korruseliste ärihoonete ja elamute grupp.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1  mitte kavandada 45-st meetrist kõrgemaid hooneid;

3.2  kavandada Hallivanamehe tn 4 krundiga vahetult külgneva hoone kõrgem osa Hallivanamehe tn 4 hoonega sarnase pikkuse ja laiusega ning mitte kõrgem kui Hallivanamehe tn 4 hoone;

3.3  kavandada raudteepoolsete hoonete kõrgus arvestades kehtestatud ja koostamisel olevaid detailplaneeringuid;

3.4  võtta liikluskorralduse planeerimisel aluseks Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 115 kehtestatud Tondi ja Seebi tänavate ning raudtee vahelise kvartali detailplaneering;

3.5  näha ette juurdepääs jalgratastega ja rataste hoiukohad;

3.6 planeerida elamute juurde kompaktse haljastusega rekreatsiooniala;

3.7 tagada I ja II väärtusklassi ning võimalusel III väärtusklassi kõrghaljastuse säilimine. Asendusistutus kavandada maksimaalselt oma kinnistule. Mitte kavandada säilitatava kõrghaljastuse juurestiku kaitsealale hoonestusala, teid, parklat, tehnovõrke ega teisi kaevetöid nõudvaid lahendusi;

3.8 planeerida parklaäärsed puud tervikliku rivina. Vajadusel näha ette tehnovõrgud ümber tõsta kõvakatte alla;

3.9  teha hüdrogeoloogiline ekspertiis, milles hinnata muutuseid põhjaveere˛iimis ja nende mõju ulatust planeeringus kavandatu elluviimisel. Anda hüdrogeoloogiline hinnang ehitusaegsetest vundamendikaevistest väljapumbatava vee koguse ja eelvoolu vastuvõtuvõime kohta ning pumpamisest tingitud põhjaveekihi alanduslehtri sügavuse ja ulatuse kohta. Määrata kaitseabinõud põhjaveekihtide reostusohu välistamiseks ja naaberhoonete püsivuse tagamiseks;

3.10  teha planeeritava ala keskkonnaseisundi hinnang koos reostusuuringuga. Reostusuuringu lähteülesanne kooskõlastada Tallinna Keskkonnaametiga (alates 1. juunist 2019 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet);

3.11  teha auto- ja raudteeliiklusest tuleneva müra hinnang päevase ja öise ajavahemiku kohta, kuna Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda. Müratasemeid hinnata korruste kaupa, kuna kõrgemate korrusteni ulatuva müra tase on madalam. Uuringu tulemuste alusel hinnata planeeritavatesse hoonetesse eluruumide kavandamise võimalust ja tingimusi ning määrata müraleevendusmeetmed; 

3.12 planeeringu koosseisus tuleb hinnata insolatsiooni muutusi planeeringualast mõjutatud eluhoonetes ja korterites (teha insolatsioonianalüüs);

3.13  ehitusprojekti koostamiseks määrata nõue esitada väliruumi, sh haljastuse projekt, mille projekteerimistöödesse kaasatakse maastikuarhitekt; käsitleda kõrghaljastuse kaitsemeetmeid; mitte kavandada suuri klaaspindu või kasutada lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks, et vältida lindude kokkupõrkeid hoonetega; näha ette  võimalikult suure osa sademeveest immutamine pinnasesse; vertikaalplaneerimisega vältida sademe- ja liigvee valgumine naaberkinnistutele ja tänavamaale; näha ette hoones paikneva parkla põrandavee juhtimine reoveekanalisatsiooni; määrata radoonileevendusmeetmed;

3.14  enne hoone ehitamist tuleb planeeritaval maa-alal teha radooni tasemete mõõtmised.

4. Kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Kaitseministeerium, Päästeameti Põhja päästekeskus, Terviseamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning „Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik tagab oma kulul detailplaneeringus kavandatavate avalikult kasutatavate teede ja tehnovõrkude, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel muude avalikult kasutatavate objektide valmisehitamise ja/või olemasolevate objektide ümberehitamise. Avalike rajatiste valmis- või ümberehitamiseks sõlmib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohase halduslepingu, kus detailplaneeringust huvitatud isik võtab kohustuse objektid rajada ja/või objektide ehitamist (kaas)finantseerida.

6. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on RUUM JA MAASTIK OÜ (Väike-Ameerika tn 20/2-11, 10129 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

7. Mitte algatada Pärnu mnt 154 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangu alusel ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegiline hindamine vajalik järgmistel põhjustel:

7.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist. Planeeringus kavandatakse Eesti Kunstnike Liidule kuuluva ARS kunstilinnaku väljaarendamist 1-12-korruseliste elu- ja ärihoonetega. Planeeringualale kavandatakse kunstnike stuudiod, töökojad ja galeriid, ärihoone-hostel, bürood, korterid, kauplused, kohvikud, meelelahutusteenused, 2-korruseline parkimismaja, linnaväljakud;

7.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta hoonestatud ja suures osas asfaltkattega kaetud alale äri- ja eluhoonete ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt lühiaegsed (eelkõige ehitusaegsed häiringud), nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

7.3 detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega (ettevõtluse segahoonestusala). Planeeringu koostamise eesmärk on mitmekasutusliku avaliku linnaruumi kujundamine polüfunktsionaalse hoonestusega linnakvartaliks;

7.4 Kesklinnas ja Kristiine linnaosas Pärnu maantee ja raudtee vahelisel alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringus kavandatav tegevus võib mõjutada. Lindude kokkupõrgete vältimiseks hoonetega tuleb vältida suuri klaaspindu või kasutada lahendusi, mis muudavad klaasi lindudele nähtavaks;

7.5 detailplaneeringu koostamisel tehakse mitmed keskkonnauuringud;

7.6 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest ala on vähese kõrghaljastusega. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“  tingimustele. Alale nähakse ette uut haljastust ja puhkealasid;

7.7 detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuriväärtusi, inimese tervist, heaolu ega vara ning ei põhjusta eeldatavasti olulist mõju elanikkonnale. Uute hoonete rajamine suurendab planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning sellega kaasnevat müra ja õhusaastet. Kuna planeeringuala on ka praegu hoonestatud ja kasutuses ning ala asub tiheda liiklusega magistraaltänava ääres, ei põhjusta planeeringu elluviimine eeldatavalt olulist liiklusolukorra muutust. Planeeringu koostamisel arvestatakse ala asukohta kesklinnas ja head ühistranspordi kättesaadavust (lähedal asuvad nii bussi- ja trammipeatused kui ka raudteejaam). Planeeringualale nähakse ette juurdepääs jalgratastega ja rataste hoiukohad. Kuna Tallinna strateegilise mürakaardi kohaselt jääb ala kõrge müratasemega piirkonda, selgitatakse müra modelleerimisega auto- ja raudteeliiklusest tulenevad müratasemed ning selle tulemusel selguvad konkreetsed müraleevendusmeetmed, millest hoonete projekteerimisel juhinduda. Tallinna radooniriski kaardi kohaselt esineb piirkonna pinnases kõrge radooni sisaldus, mistõttu tuleb kasutusele võtta radooni leevendusmeetmed, et tagada ohutu radoonitase hoonetes. Planeeringus hinnatakse insolatsiooni muutusi planeeringualast mõjutatud eluhoonetes ja korterites ning tehakse insolatsioonianalüüs;

7.8 planeeringualal selgitatakse keskkonnaseisundi hinnangu ja reostusuuringuga varem toimunud tegevusest tulenevate võimalike keskkonnaohtlike objektide ja jääkreostuse olemasolu. Kui võimalik reostus likvideeritakse alalt enne ehitustööde algust nõuetekohaselt, ei kaasne planeeringu elluviimisel reostusest olulist mõju keskkonnale ega inimese tervisele;

7.9 detailplaneeringus koostatakse hüdrogeoloogiline ekspertiis, et selgitada, millised muutused toimuvad põhjaveere˛iimis planeeringuga kavandatu elluviimisel ning antakse kaitseabinõud põhjaveekihtide reostusohu välistamiseks ja naaberhoonete püsivuse tagamiseks;

7.10 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete lammutamisel ja ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeringus käsitletakse jäätmete liigiti kogumist ning näidatakse olmejäätmete kogumiskohad. Planeeritavate hoonete projekteerimisel on soovitav lähtuda energiasäästlikest lahendustest.

8. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, Ametlikes Teadaannetes ja Tallinna veebilehel.

9. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil avaldada 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Ametlikes Teadaannetes ning teatada otsusest asutustele, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

10. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-17 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa