Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.06.2019 korraldus number 795
Redaktsiooni kehtivus:05.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. juuni

2019 nr

795-k

Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks§ 5 lg 1 p 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri§ 3 lg 1 p 2 alusel, tulenevalt Mittetulundusühingu Aerobike Cycling Agency 10. mai 2019 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise ning 31. mai 2019 tänava ajutise sulgemise loa taotlustest ja lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda Fakto Auto Tallinna 9. Rahvasõidu raames liiklusele 8. juunil 2019 kella 8.00-st kuni kella 18.00-ni ja 9. juunil 2019 kella 8.00-st kuni kella 20.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Valukoja tänav Lõõtsa tänavast kuni Ääsi tänavani;

1.2 Ääsi tänav;

1.3 Suur-Sõjamäe tänava linnast väljuv sõidusuund (v.a ühistransport) Ääsi tänavast kuni J. Smuuli teeni.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 8. juuni 2019 kella 08.00-st kuni kella 18.00-ni ja 9. juuni 2019 kella 08.00-st kuni kella 20.00-ni:

2.1 jätta ära bussiliinil nr 7, 15, 49 ja 65 mõlemal liiklussuunal marsruudilõik Ääsi tänaval, Valukoja tänaval ja Lõõtsa tänaval, suunates nimetatud bussiliinid sõitma Suur-Sõjamäe tänavale;

2.2 teha Suur-Sõjamäe tänaval mõlemal liiklussuunal täiendavad ajutised peatused Dvigatel Lõõtsa tänava ristmiku piirkonnas ja kesklinna liiklussuunal ajutise peatuse Kaubajaama enne Ääsi tänava ristmikku.

3. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest ja punktis 2 nimetatud ühistranspordi ümbersuunamise kulude hüvitamisest.

4. Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency tagada:

4.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 Suur-Sõjamäe tänaval paiknevate ajutiste Dvigatel ja Kaubajaama peatuste tähistamine liiklusmärkidega 541a;

4.3 Ääsi, Valukoja ja Lõõtsa tänavatel paiknevatesse Kaubajaama, Valukoja, Lõõtsa ja Dvigatel peatustesse bussiliinide liikluskorralduse muudatustest info paigaldamine;

4.4 bussiliinide nr 7, 15, 49 ja 65 häireteta liiklus;

4.5 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

4.6 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

4.7 linnaelanike õigeaegne teavitamine meediavahendite kaudu liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär