Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 17.04.2019 määrus number 15 [RT IV, 26.04.2019, 1]
Jõustumine:29.04.2019
Redaktsiooni kehtivus:29.04.2019 - ... [RT IV, 26.04.2019, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  17. aprill 2019 nr 15

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruses nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eeskirja ei kohaldata teede ja tänavate ajutisele sulgemisele seoses liikluskorraldusvahendite hooldamise või taastamisega, teekatte ja teepeenra puhastamisega või taastamisega, tee hooldusega, libedustõrje teostamisega ja liiklusõnnetusega ega peatumisele ja parkimisele liiklusseaduse tähenduses.“;

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sulgemisloa taotleja lisab sulgemisloa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis vastab majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“;

3)  paragrahvi 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastavad nii transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile kui ka majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele;“.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes