Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks
Tallinna Linnavolikogu 04.04.2019 otsus number 58
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2019 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

4. aprill 2019 nr 58

Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lg 1 ja lg 2 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 4.1.2 alusel ja tulenevalt ümberkorraldustest linna haridussüsteemis ning arvestades linnavalitsuse ettepanekut ja käesoleva otsuse lahutamatuks lisaks olevas seletuskirjas esitatud kaalutlusi

1. Liita Muumipere Lastesõim Rõõmutarekese Lasteaiaga ja lõpetada Muumipere Lastesõime tegevus 1. oktoobriks 2019.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ümber ja moodustada selleks vastav komisjon.

3. Tallinna Linnavalitsusel muuta Rõõmutarekese Lasteaia põhimäärust.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

5. Tallinna Haridusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2019
otsuse nr 58
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse
„Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks“ juurde

Linnavolikogu otsusega korraldatakse ümber Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia tegevus. Koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamise üks võimalusi on liita väiksemad lasteasutused teiste samalaadsete asutustega. Lasteasutuste ümberkorraldamise järel on võimalik lasteaeda tõhusamalt juhtida ja ressursse otstarbekamalt kasutada.

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 1 kohaselt korraldab ja kujundab lasteasutuse valla- või linnavolikogu otsusel ümber valla- või linnavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid ja hooldajaid) teavitada kirjalikult vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. Sama paragrahvi lõike 2 punkti 2 kohaselt seisneb lasteasutuse ümberkorraldamine muu hulgas lasteasutuste ühinemises, kus üks lasteasutus liidetakse teise lasteasutusega ja liidetav lasteasutus lõpetab tegevuse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 sätestab, et volikogu ainupädevusse kuulub valla või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamine.

Muumipere Lastesõim tegutseb aadressil Endla tn 17. Lasteasutuses töötab kaks sõimerühma, nimekirjas on 42 last, koha ootel on 100 last. Lasteasutuse põhimäärus on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrusega nr 139 „Muumipere Lastesõime põhimäärus“.

Rõõmutarekese Lasteaed tegutseb aadressil Toom-Kuninga tn 13a. Lasteaias töötab viis rühma, nimekirjas on 128 last, koha ootel on 465 last. Lasteasutuse põhimäärus on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määrusega nr 129 „Rõõmutarekese Lasteaia põhimäärus“.

Muumipere Lastesõim ja Rõõmutarekese Lasteaed asuvad lähestikku kesklinnas, Tõnismäe ja Uue Maailma asumi piiril. Praegu tegutseb Muumipere Lastesõimes kaks sõimerühma pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele. Rõõmutarekese Lasteaias on viis liitrühma pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele. Kahe lasteasutuse ümberkorraldamine võimaldab paindlikumalt lastele, k.a õdedele-vendadele, kohti pakkuda, sõimeealised lapsed saaksid sõimerühmas kohad ja aiarühma lapsed aiarühmas kohad.

Muumipere Lastesõim liidetakse Rõõmutarekese Lasteaiaga ja Muumipere Lastesõime tegevus lõpetatakse 1. oktoobriks 2019. Pärast lasteasutuste ümberkorraldamist üheks asutuseks muutub lasteasutuste juhtimine tõhusamaks. Kahe lasteasutuse ühinemise tulemuseks on seitsmerühmaline lasteasutus, kus tekib võimalus vajadusel moodustada erinevaid rühmi sõltuvalt lasteasutuses käivate laste vanusest. Laste ja personali jaoks tingimused ei muutu. Ümberkorraldatud seitsmerühmalise lasteasutuse nimetuseks jääb Rõõmutarekese Lasteaed. Lasteasutuste ümberkorraldamise käigus kinnitab direktor uue koosseisu. Muumipere Lastesõime direktori ametikoht on alates 1. juulist 2018 vakantne, direktori kohuseid täidab praegu täiendava tööülesandena Rõõmutarekese Lasteaia direktor. Ümberkorraldamise käigus Muumipere Lastesõime personali koondamise vajadust ei ole, kõik töötajad jätkavad tööd ümberkorraldatud lasteasutuses.

Lasteasutuste hoolekogusid ja personali on kavatsetavast lasteasutuste ümberkorraldamisest ning Muumipere Lastesõime tegevuse lõpetamisest teavitatud.

Ümberkorraldamise otsuse vastuvõtmisel moodustab Tallinna Linnavalitsus Muumipere Lastesõime ja Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamise komisjoni ja muudab Rõõmutarekese Lasteaia põhimäärust.

Linnavolikogu otsusest teavitab Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid Tallinna Haridusamet.

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees