Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saiakang 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Saialill)
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 389
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

389-k

Saiakang 3 äriruumi üürilepingu pikendamine (Osaühing Saialill)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 3 p-ga 2, §-ga 4, § 5 lg 1 p-ga 2 ja lg 2 p-dega 1-7 ja 9-11, §-ga 7, § 41 p-ga 8, § 42 lg-ga 1, §-ga 44, § 45 lg-ga 1, §-dega 47 ja 49 ning arvestades, et Osaühing Saialill on äriruume kasutanud enam kui viis aastat ja täitnud lepingulisi kohustusi korrektselt ning tulenevalt Osaühing Saialill 27. septembri 2018 digitaalselt allkirjastatud taotlusest ning lähtudes 1PARTNER Kinnisvara Tallinn OÜ ekspertarvamuses nr 1712/1118H nimetatud turuhinnast

1. Pikendada alates 1. aprillist 2019 viieks aastaks Osaühinguga Saialill (registrikood 10098595) sõlmitud äriruumi üürilepingut Saiakang 3 asuvate keldrikorruse äriruumide nr 1-5 (inv pl) üldpinnaga 40,9 m² ja I korruse äriruumide nr 6-11 (inv pl) üldpinnaga 68,9 m2 (pind kokku 109,8 m2), kasutamiseks.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel pikendada äriruumi üürilepingut Osaühinguga Saialill Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimustes” sätestatud tingimustel alljärgnevalt:

2.1 äriruume kasutatakse toitlustusettevõttena;

2.2 üürnik tasub vastavalt üürileandja esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 äriruumide kasutamise eest üüri 30 eurot/m2 kohta;

2.2.2 äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.

2.3 äriruumi üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

2.4 äriruumi üürilepingu eritingimused on:

2.4.1 üürnik kohustub kindlustama hoone vähemalt taastamisväärtuse ulatuses üürileandja kasuks 30 päeva jooksul äriruumi üürilepingu pikendamisest ja esitama kindlustuspoliisi üürileandjale;

2.4.2 üürileandja ei parenda üürile antavat äriruumi, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuva äriruumi parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumi väärtuse suurenemise eest;

2.4.3 äriruumi allüürile andmine on keelatud;

2.5 üüri ja kõrvalkulude tasumise kohustus algab 1. aprillist 2019.

3. Osaühingul Saialill on õigus punktis 2 nimetatud äriruumi üürilepingu pikendamisele ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest. Kui Osaühing Saialill ei pikenda nimetatud tähtaja jooksul äriruumi üürilepingut kaotab ta lepingu pikendamise õiguse.

4. Tunnistada alates 1. aprillist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 korraldus nr 188-k „Saiakang 3 äriruumide üürile andmine (Osaühing Saialill)“.

5. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Osaühingule Saialill ja avaldada teade äriruumi üürilepingu pikendamisest Tallinna linna veebilehel.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär