Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi) ja vara tasuta kasutusse andmine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 388
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

388-k

Linnavara valitseja muutmine (Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi) ja vara tasuta kasutusse andmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimäärus § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 2 p 4, § 8 lg-te 1 ja 2, § 9, § 10 p 1, § 11 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 määruse nr 116 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti vorm” § 2 p-ga 3 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti vajadusest täiendavate kooliruumide järele

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda alates 1. juulist 2019 oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi Uus tn 19 // Vene tn 28 kinnisasi (registriosa number 25038001, katastritunnus 78401:101:0162, pindala 2249 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%).

2. Tallinna Haridusametil anda alates 1. juulist 2019 otsustuskorras Tallinna Kesklinna Valitsuse (registrikood 75014221) kasutusse tasuta ja tähtajatult Uus tn 19 // Vene tn 28 aadressil asuva Bremeni torni I korruse äriruumid nr 80 ja 81 (inv pl) üldpinnaga 17,2 m2, II korruse äriruumid nr 136 ja 137 (inv pl) üldpinnaga 16,1 m2 ja III korruse äriruum nr 164 (inv pl) pinnaga 27,5 m2, pind kokku 60,8 m2, järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse avalikuks otstarbeks;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus, remondifond jms) ning kasutatavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud;

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud avalikkusele suunatud projektiürituste läbiviimiseks, sh Tallinna linna asutustele ja hallatavatele asutustele;

2.4 kasutusse andja tagab kasutajale võimaluse kasutada varuväljapääsuna Uus tn 19 // Vene tn 28 hoone Vene tänava poolset trepikoda.

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Tallinna Linnavaraametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa