Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 387
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

387-k

Katastriüksuste sihtotstarvete korrastamine Kesklinnas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p-de 1 ja 2, § 181 lg-te 2, 5 ja lg 12 p 2, § 19 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ja Tallinna Linnavolikogu 3. juuni 2010 otsusega nr 131 kehtestatud „Logi tn 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt sotsiaalmaa alaliigi määramise vajadusest

1. Muuta Kesklinnas asuvate katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 aadress ja senine sihtotstarve

Asula tn 6d - sotsiaalmaa 100%

katastritunnus: 78401:118:1910

uus sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%

1.2 aadress ja senine sihtotstarve

Logi tn 10 - ärimaa 90% ja sotsiaalmaa 10%

katastritunnus: 78401:114:1520

uus sihtotstarve: ärimaa 90% ja transpordimaa 10%

1.3 aadress ja senine sihtotstarve

Mäekalda tn 27 - sotsiaalmaa 100%

katastritunnus: 78401:115:1610

uus sihtotstarve: üldkasutatav maa 100%

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud kinnisasjade omanikele, Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär