Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tooma tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 386
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

386-k

Tooma tn 8 katastriüksuse sihtotstarbe määramine Lasnamäe linnaosas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg 2, § 19 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. juuni 1997 otsuse nr 96 punktiga 3 kehtestatud „Seli ja Tooma kvartali detailplaneeringuga“ ning tulenevalt kinnistu omaniku soovist

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Tooma tn 8 (kinnistusregistri registriosa nr 1227801, katastritunnus 78403:313:0300, pindala 6234 m²) katastriüksuse sihtotstarve vastavalt Seli ja Tooma kvartali detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senine sihtotstarve: ärimaa 75% ja sotsiaalmaa 25%;

1.2 uus sihtotstarve: ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tooma tn 8 kinnistu omanikule, Maa-ameti Tallinna katastribüroole ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär