Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Päevalille tn 6 // 8 ja Päevalille tn 8b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 385
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

385-k

Päevalille tn 6 // 8 ja Päevalille tn 8b katastriüksuste liitmisel aadressi ja sihtotstarbe määramine Haabersti linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” § 14 lg-te 4 ja 5, § 15 lg 4 ja § 16 lg 5 p 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 129 kehtestatud „Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt kinnistute omanike 6. märtsil 2019 koostatud taotlusest

1. Muuta Haabersti linnaosas asuvate katastriüksuste aadressid ning määrata sihtotstarve vastavalt Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ja lähiala detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senised aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Päevalille tn 6 // 8, kinnistusregistri registriosa nr 471101, katastritunnus 78401:101:3929, sihtotstarve elamumaa 85% ja ärimaa 15%;

1.1.2 Päevalille tn 8b, kinnistusregistri registriosa nr 12255650, katastritunnus 78401:101:3884, sihtotstarve elamumaa 85% ja ärimaa 15%;

1.2 moodustatava krundi uus aadress ja sihtotstarve:

1.2.1 Päevalille tn 6 // 8, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve elamumaa 85% ja ärimaa 15%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Rocca T1 OÜ-le, Rocca T2 OÜ-le, Haabersti Linnaosa Valitsusele ja Maa-ameti katastri registriosakonnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär