Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paneeli tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 384
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts 2019 nr 384-k

Paneeli tn 9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Lasnamäe linnaosas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p-de 1 ja 3, § 181 lg 10 ja lg 12 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga“ ja tulenevalt Maa-ameti 7. veebruari 2019 kirjaga nr 7-1/19/2635 esitatud taotlusest ning lähtuvalt asjaolust, et Keskkonnaameti 14. jaanuari 2019 korraldusega nr 1-3/19/72 anti Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääri mäeeraldisele maavara kaevandamise luba nr HARM-154

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Paneeli tn 9 (kinnistusregistri registriosa nr 7611850, katastritunnus 78401:101:2695, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%, pindala 86 384 m²) katastriüksuse sihtotstarve vastavalt Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 senine sihtotstarve: sihtotstarbeta maa 100%;

1.2 uus sihtotstarve: mäetööstusmaa 15% ja üldkasutatav maa 85%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Maa-ametile, Maa-ameti Tallinna katastribüroole ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär