Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 383
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

383-k

Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kesklinnas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 2, § 181 lg-te 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem” § 15 lg 4, § 16 lg 5 p-de 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 143 kehtestatud „Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringuga“ ning tulenevalt kinnistu omaniku 5. märtsi 2019 koostatud taotlusest

1. Määrata Kesklinnas katastriüksuse Kohila tn 1 // Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 (katastritunnus 78401:118:0960, sihtotstarve ärimaa 100%) jagamisel aadressid ja sihtotstarbed vastavalt Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Saku tn 2, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on sihtotstarve ärimaa 100%;

1.1.2 Pärnu mnt 137, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on sihtotstarve elamumaa 65% ja ärimaa 35%;

1.1.3 Saku tn 2a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on sihtotstarve ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Mithandrir Invest, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär