Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaluri tn 2b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 382
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

382-k

Kaluri tn 2b katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Põhja-Tallinnas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1, § 181 lg 12 p 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, tulenevalt Maa-ameti 7. jaanuari 2019 kirjast nr 7-2/19/242 ja Tallinna Linnavaraameti 4. veebruari 2019 kirjaga nr 2.1-9/772-1 esitatud taotlusest ning asjaolust, et Kaluri tn 2b kinnistu on vajalik Tallinna linnale kvartalisisese roheala rajamiseks, millest tulenevalt määratakse maakasutuse sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa

1. Muuta Põhja-Tallinnas Kaluri tn 2b katastriüksuse (katastritunnus 78408:808:0114, pindala 1457 m²) senist sihtotstarvet tootmismaa 100% ning määrata uueks sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Keskkonnaministeeriumile, Maa-ametile, Tallinna Linnavaraametile, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja Põhja-Tallinna Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär