Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aia tn 10a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 381
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

381-k

Aia tn 10a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Kesklinnas

Maakatastriseaduse § 18 lg 1 p-de 1 ja 3, § 181 lg 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 3. oktoobril 2017 väljastatud ehitusloaga nr 1712271/33588, lähtudes Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 19. juulil 2016 väljastatud projekteerimistingimustest nr 1611002/01805, võttes arvesse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna 8. märtsi 2019 kooskõlastuse ning tulenevalt Aia 10A OÜ 6. märtsil 2019 esitatud avaldusest

1. Muuta Kesklinnas Aia tn 10a katastriüksuse (katastritunnus 78401:101:1210, pindala 1098 m²) senist sihtotstarvet ärimaa 70% ja elamumaa 30% ning määrata uueks sihtotstarbeks ärimaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Aia 10A OÜ-le, Maa-ameti katastri registriosakonnale ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär