Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 378
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

378-k

Tallinna linna omandis olevatele kinnisasjadele isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

Asjaõigusseaduse § 61, § 641, § 1581 lg-te 1 ja 11, § 179 lg 1, §-de 225, 228 ja 250, ehitusseadustiku § 70 lg 1, § 77 lg 1, § 80 lg 1 alusel ja kooskõlas majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015 määruse nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded” § 1 lg 1 p-ga 3, § 10 lg-ga 3, Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määrusega nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ ning tulenevalt Elektrilevi OÜ volitatud esindaja 14. jaanuari 2019 nr JV-MAA-1/172 ja 6. veebruari 2019 nr JV-MAA-1/522 avaldustest

1. Seada isiklikud kasutusõigused tähtajaga 50 aastat Elektrilevi OÜ (äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63, Tallinn 12915), edaspidi õigustatud isik, kasuks Tallinna linna omandis olevatele järgmistele kinnisasjadele korralduse lisas 1 nimetatud ning alljärgnevate tingimustega:

1.1 Tallinna Kommunaalameti valitsemisel olevatele kinnisasjadele:

1.1.1 Aida tänav // Kooli tänav // Laboratooriumi tänav // Lai tänav // Suur-Kloostri tänav T1 // Suurtüki tänav T1 // Väike-Kloostri tänav kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25926501, katastritunnus 78401:101:0187, pindala 15416 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 119 m2, mis on korralduse lisaks 2 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.2 Pikk tänav T1 kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 26338001, katastritunnus 78401:101:0193, pindala 11630 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 53 m2, mis on korralduse lisaks 3 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.3 Rannamäe tee T2 // Väike Rannavärav kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25005301, katastritunnus 78401:101:0141, pindala 16479 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 71 m2, mis on korralduse lisaks 4 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.4 Ravila tänav T1 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 3652450, katastritunnus 78401:101:1319, pindala 12781 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 16 m2, mis on korralduse lisaks 5 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.5 Valdeku tänav T12 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 4926850, katastritunnus 78401:101:1889, pindala 1932 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 10 m2, mis on korralduse lisaks 6 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.6 Õie tänav T2 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 27026201, katastritunnus 78404:401:0314, pindala 9921 m2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse alaga 60 m2, mis on korralduse lisaks 7 oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.1.7 Valdeku tänav T2 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25028201, katastritunnus 78404:401:0080, pindala 4103 m2, sihtotstarve transpordimaa) isiklike kasutusõiguste aladega kokku 512 m2, mis on korralduse lisadeks 8, 9 ja 10 olevatel skeemidel tähistatud viirutusega;

1.1.8 Valdeku tänav T1 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 24372901, katastritunnus 78404:401:0105, pindala 3359 m2, sihtotstarve transpordimaa) isiklike kasutusõiguste aladega kokku 467 m2, mis on korralduse lisadeks 11, 12, 13 ja 14 olevatel skeemidel tähistatud viirutusega.

1.2 Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisel olevale järgmisele kinnisasjale:

1.2.1 Margareeta aed kinnisasjale Kesklinna linnaosas (kinnistusregistriosa nr 25819801 katastritunnus 78401:101:0181, pindala 11370 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa) isikliku kasutusõiguse alaga 47 m2, mis on korralduse lisaks 15 oleval skeemil tähistatud viirutusega:

1.3 Nõmme Linnaosa Valitsuse valitsemisel olevale järgmisele kinnisasjale:

1.3.1 Valdeku tn 15 kinnisasjale Nõmme linnaosas (kinnistusregistriosa nr 4025650, katastritunnus 78401:101:1467, pindala 4642 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) isikliku kasutusõiguse alaga 197 m2, mis on korralduse lisaks 16 oleval skeemil tähistatud viirutusega.

2. Isiklike kasutusõiguste esemeteks on korralduse punktides 1.1, 1.2 ja 1.3 nimetatud kinnisasjadel maakaabelliinid, lisas 1 edaspidi tehnorajatis.

3. Isiklike kasutusõiguste tasu suurus arvutatakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 155 sätestatu kohaselt.

4. Isiklike kasutusõiguste seadmisega seotud kulud (notaritasu ja kinnistusraamatu toimingute riigilõiv) tasub õigustatud isik.

5. Elektrilevi OÜ-l on katastriüksuste kasutamise kitsenduste andmete esitamise kohustus maakatastrile 90 päeva jooksul kitsendust põhjustava objekti tekkimisest maakatastriseaduse § 191 lg 2 kohaselt.

6. Tallinna Linnavaraametil:

6.1 korraldada isiklike kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

6.2 teha korraldus teatavaks Elektrilevi OÜle, Tallinna Kesklinna Valitsuele, Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kommunaalametile ja isikutele, kelle kasuks on korralduses nimetatud kinnisasjad koormatud piiratud asjaõigustega.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad 1-16