Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevat Paldiski mnt 135a kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamine, Paldiski mnt 135a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum kasuks
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 377
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

377-k

Tallinna linna omandis olevat Paldiski mnt 135a kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamine, Paldiski mnt 135a kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum kasuks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, asjaõigusseaduse § 172, § 173 lg 1 ja §-de 225, 228 ja 245 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 määruse nr 51 „Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord“ §-ga 4, § 6 lg-tega 4 ja 5, § 8 lg-ga 2, § 10 lg-tega 1 ja 2, § 11 lg-tega 1, 4 ja 5, § 12 lg-ga 1 ja § 13 lg-tega 1 ja 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“ § 53 lg-ga 3 ning arvestades asjaolu, et Tallinna linn peab oluliseks üldsusele hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil avatud ja selle arengu teenistuses oleva vanatehnikat väärtustava, koguva, säilitava ning vanatehnikat eksponeeriva ja taastava automuuseumi paiknemist Tallinna linnas

1. Taotleda Tallinna linna omandis olevat Paldiski mnt 135a kinnisasja Tallinna linna kasuks koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 25853201) ning seda koormavate piiratud asjaõiguste, ostueesõiguse ja hüpoteegi kinnistusraamatust kustutamist.

2. Seada Tallinna linna, edaspidi kinnisasja omanik, omandis olevale Paldiski mnt 135a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 23846601, katastritunnus 78406:602:0008, pindala 5584 m², sihtotstarve ärimaa 100%), edaspidi kinnisasi, isiklik kasutusõigus Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum (registrikood 80295771), edaspidi õigustatud isik, kasuks, ning määrata isikliku kasutusõiguse tingimused alljärgnevalt:

2.1 isikliku kasutusõiguse ala on kinnisasja 1336 m² suurune osa, mis on tähistatud korralduse lisaks oleval skeemil viirutatud alana;

2.2 isikliku kasutusõiguse esemeks on isikliku kasutusõiguse alal asuv hoone (ehitisregistri kood 101020344), edaspidi hoone, ja seda teenindav ala, edaspidi isikliku kasutusõiguse ala. Õigustatud isikul on hoone ja isikliku kasutusõiguse ala kasutamise, hooldamise ja parendamise õigus;

2.3 isikliku kasutusõiguse tähtaeg on viis aastat arvates isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;

2.4 isiklik kasutusõigus on tasuline. Isikliku kasutusõiguse tasu on 7613 (seitse tuhat kuussada kolmteist) eurot aastas;

2.5 õigustatud isik kohustub:

2.5.1 korraldama hoone kasutusteatise esitamise ja hoone kasutusotstarbe muutmise ehitisregistris muuseumihooneks hiljemalt 31. detsembriks 2020;

2.5.2 kasutama hoonet muuseumihoonena vanasõidukite eksponeerimise ning seda toetavate tegevuste eesmärgil;

2.5.3 hoidma hoone ja isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale, teostades selleks vajalikud heakorra ja vajadusel uuendus- või remonditööd omavahendite arvelt;

2.5.4 mitte andma isiklikust kasutusõigusest tulenevaid õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele;

2.5.5 võimaldama isikliku kasutusõiguse ala kasutamise juurdepääsuna kinnisasjale kõigile isikutele ööpäevaringselt piiramatu arv kordi jalgsi ja/või sõidukiga ning vajadusel võimaldama isikliku kasutusõiguse alal asuvate parkimiskohtade kasutuse kinnisasja teiste kasutajate poolt;

2.5.6 maksma isikliku kasutusõiguse eest korralduse punktis 2.4 nimetatud tasu. Tasu makstakse 12. võrdses osas üks kord kuus jooksva kuu eest vastava arve alusel hiljemalt kuu 25. kuupäevaks. Isikliku kasutusõiguse tasu suureneb iga aasta jaanuaris vastavalt Eesti Statistikaameti poolt avaldatava tarbijahinnaindeksi muutuse protsendile eelmise aasta keskmisega võrreldes. Tarbijahinnaindeksi languse korral aastatasu ei muudeta;

2.5.7 maksma isikliku kasutusõiguse ala ja hoone kasutamisega seotud kõrvalkulud, s.o hooldus- ja halduskulud;

2.5.8 maksma isikliku kasutusõiguse tasu mittetähtaegsel tasumisel 0,15% viivist tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;

2.5.9 maksma hoone kasutusteatise vormistamise tähtaja ületamise korral ja hoone mittesihtotstarbelise kasutamise korral, samuti heakorra kohustuse mittetäitmisel omanikule leppetrahvi, mille suuruseks on 0,15% isikliku kasutusõiguse poolaasta tasust iga kohustuse täitmise tähtaega ületava päeva eest;

2.5.10 kindlustama hoone ning tagama kehtiva kindlustuspoliisi olemasolu kogu isikliku kasutusõiguse kestuse ajal;

2.5.11 nõustuma kinnisasjale väljaspool hoonet teiste piiratud asjaõiguste seadmisega selle eest tasu nõudmata;

2.5.12 nõustuma kinnisasjale hoonestusõiguse seadmisega ning kinnisasja hoonestusõigusega koormamisel astuma tagasi kinnistusraamatu järjekohalt selle eest tasu nõudmata;

2.5.13 isikliku kasutusõiguse lõppemisel ja lõpetamisel poolte kokkuleppel või korralduse punktis 2.7 nimetatud juhul esitama vormikohase avalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks ning hoone ja isikliku kasutusõiguse ala kolme kuu jooksul vabastama ja andma üle otsese valduse selle eest tasu nõudmata;

2.6 kinnisasja omanik kohustub:

2.6.1 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab hoone ja isikliku kasutusõiguse ala sihipärast kasutamist;

2.6.2 teavitama õigustatud isikut kinnisasja valitseja muutumisest ja kinnisasjale teiste piiratud asjaõiguste seadmisest;

2.6.3 kinnisasja koormamisel teiste piiratud asjaõigustega, teavitama punktis 1 nimetatud isiklikust kasutusõigusest isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse;

2.7 kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse ennetähtaegset lõpetamist, kui õigustatud isik rikub oluliselt isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust tulenevaid kohustusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse isikliku kasutusõiguse tasu mittemaksmist, hoone mittesihtotstarbelist kasutamist ja/või kasutusteatise vormistamata jätmist korralduse punktis 2.5.1 nimetatud tähtajaks ja korras;

2.8 isikliku kasutusõiguse lõppemisel või lõpetamisel ei hüvita kinnisasja omanik õigustatud isikule hoone kasutusteatise vormistamiseks, hoone remontimiseks ja korrashoiuks, heakorra tagamiseks ning isikliku kasutusõiguse ala heakorrastamiseks tehtud kulutusi ega maksa õigustatud isikule  hüvitist parendustest tingitud hoone ja/või isikliku kasutusõiguse ala väärtuse suurenemise eest.

3. Mittetulundusühingul Tallinna Automuuseum tasuda:

3.1 isikliku kasutusõiguse tasu alates 1. jaanuarist 2019;

3.2 korralduse punktis 2 nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, sh notaritasu ja riigilõiv;

3.3 Mittetulundusühingu Tallinna Automuuseum ja Tallinna linna esindajana Tallinna Linnavaraameti vahel 12. novembril 2018 allkirjastatud leppetrahvide ja nendelt arvestatud viiviste võlgnevuse tasumise kokkuleppe kohased summad kokkuleppes toodud tähtajaks ja korras.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 korraldada punktis 1 nimetatud hoonestusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks vajaliku avalduse esitamine ja tasuda sellega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv);

4.2 korraldada punktis 2 toodud tingimustel isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

4.3 teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Tallinna Automuuseum, Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Haabersti Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa