Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis oleva Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 376
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

376-k

Tallinna linna omandis oleva Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasja jagamine ja kinnisasja valitseja muutmine

Asjaõigusseaduse § 54 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 1 p 1, § 181 lg-te 1 ja 5, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise kord” § 2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 ja 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 2 p-de 3 ja 4, § 8 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2, § 9 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga

1. Jagada Tallinna linna omandis olev Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 26228301, katastritunnus 78404:407:0163, pindala 15 254 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ning määrata moodustatavate kinnisasjade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 J. V. Jannseni tn 25a, pindala 64 m², sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2 Johann Voldemar Jannseni tänav T3, pindala 15 073 m², sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisel jäävad kinnistusregistriosa nr 26228301 III jakku kantud isiklikud kasutusõigused koormama moodustatavat punktis 1.2 nimetatud Johann Voldemar Jannseni tänav T3 kinnisasja.

3. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt Tallinna Linnavaraameti valitsemisele punktis 1.1 nimetatud J. V. Jannseni tn 25a kinnisasi.

4. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 tasuda punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisega seotud kulud - notari tasu ja riigilõiv;

5.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Maa-ametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär