Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 441 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjale ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 374
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

374-k

Pärnu mnt 441 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine, Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ja kinnisasjale ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 1 lg-te 3 ja 4, § 3 lg 3, § 4 lg 1 p 8 ja § 6 lg 3, asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, §-de 641, 225 ja 228, võlaõigusseaduse § 175 lg-te 2 ja 5, § 188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ §-ga 5 ja § 6 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018 otsusest nr 137 „Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Nõmme linnaosas

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu, edaspidi detailplaneering, kohaselt Pärnu mnt 441 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 17192701, katastritunnus 78404:408:0512, pindala 6898 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa 100%) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi pindalaga 28 m2 (detailplaneeringus ja korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud positsiooniga K-3), edaspidi kinnisasi, mis on Tallinna linnale vajalik kinnisasjale ehitatava jalgratta- ja jalgtee lõigu, edaspidi tee, avaliku kasutamise tagamiseks.

2. Omandada kinnisasi järgmiste tingimustega:

2.1 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab kinnisasjale tee detailplaneeringust huvitatud isik;

2.2 huvitatud isikul esitada Tallinna Kommunaalametile tee kohta vastavalt kas väljatrükk ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega ja anda kinnisasja valdus Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

2.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

2.4 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima kolme kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

2.5 kinnisasja võib kolmandale isikule võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusega, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6400 eurot;

2.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata kahe aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates;

2.7 kinnisasjal ei lasu kolmandate isikute, sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute, õigusi, välja arvatud avalikes huvides vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks seatavad isiklikud kasutusõigused;

2.8 taotleda eelmärke kandmist Pärnu mnt 441 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 17192701 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 28 m2 suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Pärnu mnt 441 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja, mis on detailplaneeringus tähistatud positsiooniga K-3;

2.9 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub Tallinna linn.

3. Taotleda Tallinna linna, edaspidi ka õigustatud isik, kasuks Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringust tulenevalt, Pärnu mnt 441 kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 17192701, katastritunnus 78404:408:0512, pindala 6898 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa 100%) isikliku kasutusõiguse seadmist kinnisasjale ehitatava tee avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

3.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

3.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

3.3 isikliku kasutusõiguse alaks on Pärnu mnt 441 kinnisasja 48 m² suurune osa, mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

3.4 tulenevalt detailplaneeringu menetluses sõlmitud halduslepingust ehitab isikliku kasutusõiguse alale tee detailplaneeringust huvitatud isik;

3.5 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat teed ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st et teel võivad jalgsi ja jalgrattaga liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule ja liikluskorraldusele;

3.6 õigustatud isik kohustub:

3.6.1 remontima teed nõudmata kinnisasja omanikult remondikulude hüvitamist;

3.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

3.7 kinnisasja omanik kohustub:

3.7.1 esitama õigustatud isikule (Tallinna Kommunaalamet) tee kohta vastavalt kas väljatrüki ehitisregistrist kandega „kasutusel“ või kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega ning andma isikliku kasutusõiguse ala valdus õigustatud isikule (Tallinna Kommunaalamet) üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle ühe kuu jooksul arvates tee kohta ehitisregistrisse kande „kasutusel“ tegemisest või kasutusloa väljastamisest;

3.7.2 hoidma teed korras vastavalt seaduse nõuetele, nõudmata õigustatud isikult korrashoiukulude hüvitamist;

3.7.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

3.7.4 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

3.7.5 kinnisasja võõrandamisel andma isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust kokkuleppest tulenevad õigused ja kohustused üle kinnisasja omandaja(te)le;

3.8 taotlema isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

3.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub õigustatud isik.

4. Nõustuda kinnisasjade koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

5. Määrata Tallinna Kommunaalamet kinnisasja positsiooniga K-3 valitsejaks, kinnisasja positsiooniga K-3 Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ja isikliku kasutusõiguse ala valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Tallinna Kommunaalametil:

6.1 võtta kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 2.2;

6.2 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 3.7.1;

6.3 edastada kinnisasja ja isikliku kasutusõiguse ala valduste üleandmise-vastuvõtmise aktide koopiad Tallinna Linnavaraametile.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise lepingu, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimine ning kinnistamisavalduste tegemine;

7.2 tasuda punktis 2.9 ja 3.9 nimetatud kulud;

7.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Maxi Lemmikloomakliinik ja Tallinna Kommunaalametile.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa