Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Paala tn 23 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 373
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

373-k

Suur-Paala tn 23 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

Maareformi seaduse § 31 lg 1 p 10 ja § 351, maakatastriseaduse § 18 lg 1 ja § 181 lg 3 p 4, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 3. septembri 1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra“ p-dega 7 ja 9, 5. juuni 2014 määruse nr 74 „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord” §-dega 6 ja 12, 30. juuni 1998 määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra“ p-dega 2 ja 12, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga ning tulenevalt Elektrilevi OÜ 5. märtsi 2019 avaldusest

1. Määrata Elektrilevi OÜ omandis oleva ehitise teenindamiseks vajalik maa hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja katastriüksuse sihtotstarve Lasnamäe linnaosas alljärgnevalt:

1.1 koha-aadress Suur-Paala tn 23;

1.2 ligikaudne pindala 181 m² vastavalt Tallinna Linnavaraameti 20. veebruari 2019 asendiplaanile (lisa);

1.3 katastriüksuse sihtotstarve tootmismaa;

1.4 vastavalt Elektrilevi OÜ 4  märtsi 2019 kinnituskirjale nr JV-MAA-1/813 asub Suur-Paala tn 23 maatükil komplektalajaam nr 250, ehitisregistri koodiga 220786157, mis on Elektrilevi OÜ omandis.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.

3. Andmed isiku kohta, kelle kasuks hoonestusõigus seatakse:

Elektrilevi OÜ, äriregistri kood 11050857, aadress Kadaka tee 63/1, Tallinn 12915.

4. Ehitise eeldatav püsimise aeg on 50 aastat.

5. Maa taotlejal taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja neid mitte kahjustada. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

6. Linnavalitsuse eeltoimingute kulu hoonestusõiguse seadmise menetluses on 25 eurot, tasumise korraldab Maa-amet.

7. Tallinna Linnavaraametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 3 nimetatud isikule;

7.2 edastada korraldus ja toimik Maa-ametile hoonestusõiguse seadmise korraldamiseks.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa