Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 372
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

372-k

Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasjaga liidetavale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe ja maksustamishinna määramine

Maareformi seaduse § 20 lg 1, § 22 lg 1³, § 22³ lg 1, § 23 lg 5, §-de 31² ja 31³, maakatastriseaduse § 18 lg 1, § 181 lg 1 ning ruumiandmete seaduse § 48 lg 1 ja lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007 määrusega nr 50 „Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa erastamise kord“, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015 otsusega nr 153 kehtestatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga ning tulenevalt Eventus Hammerhead OÜ avaldusest ja erastatava maaüksuse toimiku materjalidest

1. Määrata Lasnamäe linnaosas asuva Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasjaga (kinnistusregistriosa nr 23143301, katastritunnus 78403:314:0088, pindala 5038 m2, sihtotstarve elamumaa) liitmiseks sellega piirneva erastatava maaüksuse aadress, sihtotstarve, maksustamishind ja andmed järgnevalt:

1.1 aadress Suur-Sõjamäe tn 13b;

1.2 ligikaudne pindala 382 m2 vastavalt OSAÜHING TVG GRUPP 20. novembri 2018 maaüksuse plaanile, töö nr 1118-16-MK (lisa);

1.3 sihtotstarve elamumaa;

1.4 maksustamishind 1460 eurot tulenevalt maareformi seaduse § 313 lõikest 9 ja 11. veebruari 2019 maatüki maksustamishinna õiendist nr 039;

1.5 maaüksuse erastamise taotleja - Suur-Sõjamäe tn 13a kinnisasja omanik Eventus Hammerhead OÜ (registrikood 12674815, aadress Vabaduse pst 174b, Tallinn 10917).

2. Punktis 1.5 nimetatud isikul tasuda 25 eurot maaüksuse erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse arvelduskontole AS-s SEB Pank, kood 401, IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050225. Maksekorralduse selgitusse märkida käesoleva korralduse number ja kuupäev ning erastatava maaüksuse aadress.

3. Maaüksuse erastamise taotlejal tuleb taluda asjaõigusseaduse §-s 1581 ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja osa tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

4. Tallinna Linnavaraametil:

4.1 teha korraldus teatavaks punktis 1.5 nimetatud isikule;

4.2 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse;

4.3 edastada toimik maa erastamise korraldajale.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa