Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 06.03.2019 määrus number 12 [RT IV, 12.03.2019, 4]
Jõustumine:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2019 - ... [RT IV, 12.03.2019, 4]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  6. märts 2019 nr 12

Tallinna linna omandis olevate teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

Määrus kehtestatakse ehituseadustiku § 97 lõike 1, majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 2 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2019 määruse nr 2 "Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine" §-ga 1.

§ 1.  Teede seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine

(1) Tallinna linna omandis olevate teede ohtlikele kohtadele (edaspidi tõusud) (lisa 1) kehtestatakse talvine seisunditase 4. Tõusudel kehtivad libeduse- ja lumetõrje nõuded ja lühendatud hooldustsükli ajad alljärgnevalt:

1) libedusetõrjel on hooldustsükli aeg 30 minutit arvates libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. Kasutama peab ilmastikuoludega sobivaid kloriide või nende vesilahuseid ning meetodeid, mis tagavad libedusetõrjevahendite kiireima toime;

2) lumetõrjel (lume ja soolalume segu eemaldamine sõiduteelt) on hooldustsükli aeg 60 minutit alates libedusetõrjest. Vajaduse korral tuleb lumetõrjega samal ajal alustada uut libedusetõrje tsüklit;

3) pärast hooldustsükli (1 tund 30 minutit) lõppu peab sõidutee kate vastama seisunditasemele 4. Lumesaju või kestva libeduse korral tuleb libeduse- ja lumetõrjet jätkata sama sagedusega;

4) ajavahemikul, kui ühissõidukid ei liigu (üldjuhul 00.00-05.30), tuleb tõusudel tagada libedusetõrje 30 minuti jooksul pärast libeduse teket ja lumetõrje 2 tunni jooksul pärast lumesaju algust. Sõiduteel ei tohi lume paksus ületada 4 cm;

5) kui õhutemperatuur on alla -5 °C, on lumetõrjel hooldustsükli aeg maksimaalselt 2 tundi, punktis 4 nimetatud ajavahemikul 3 tundi. Kasutama peab sobivaid libedusetõrjevahendeid ning lumetõrje sagedus peab olema piisav, et vältida lume nakkumist teekattega.

(2) Lisas 2 loetletud Tallinna linna omandis olevatele teedele ja teelõikudele kehtestatakse nõutavast kõrgem seisunditase.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2013 määrus nr 53 „Tallinna linna omandis olevatele teedele nõutavast kõrgema seisunditaseme rakendamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1
Lisa 2